ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ

Παρασκευάσθηκε ΚΑΙ μ γιασμ
ΚΑΙ μ 1 gr μαγι.

Παρασκευάσθηκε ΜΟΝΟ μ γιασμ κα ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ  μαγι

ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ

Ἡ παρασκευὴ τοῦ προσφόρου εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό σπουδαία διακονήματα στήν Ἐκκλησία μας. Μέ τό πρόσφορο θά τελέσουμε τήν θεία λειτουργία καί θά γίνουμε σύναιμοι καί σύσωμοι ΙΣ ΧΡ, ἀφοῦ αὐτό κατά τόν λόγο του Κυρίου θά γίνει ὁ Ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ ούρανοῦ καταβὰς, ὁ ὁποῖος γεννηθείς ἐκ τῶν Παρθενικῶν αἱμάτων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς πρώτης γενέσεως τοῦ Ἀδάμ[1], τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γίνεται γιά μᾶς ἡ Σάρκα καί τό Αἷμα Του, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὀ ΙΣ ΧΡ μᾶς τά προσφέρει γιὰ νά φᾶμε καί νά ζήσουμε καί νά μή πεθάνουμε.

[1] Ἁγ.Ἰωάν.Δαμασκοῦ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ. (Γ2) 46. Περί τῆς θείας οἰκονομίας καί περί τῆς δι’ ἡμᾶς κηδεμονίας καί τῆς ἡμῶν σωτηρίας. Ε.Π.Ε. τ.1 σελ.282.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΖΥΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ
 Ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος. μήν.

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν· ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου[1]
     Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός· ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ; ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς·  διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως[2], ἔνθα πάντες οἱ ἅγιοί σου ἦσαν προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς[3].
     Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός ἡμῶν, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου· ἅγιος ὁ ναός σου, ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν[4]· πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ[5].
     Ὁ  Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται[6], ὁ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν[7], ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον, τὴν τροφὴν τοῦ παντὸς κόσμου, τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐξαποστείλας, σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν καὶ εὐεργέτην, εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς· Αὐτὸς εὐλόγησον[8]  καὶ τὴν διακονίαν τῆς λειτουργίας ταύτης καὶ ποίησον τὴν χάριν σου  ἵνα ἔλθῃ ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν[9]. Βρέξον καί εἰς ἡμᾶς τήν Χάριν σου τὴν ἐπουράνιον ὡς ἔβρεξας εἰς τὴν ἔρημον μάννα φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς[10]· ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλας αὐτοῖς εἰς πλησμονήν[11], ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν[12]  καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει[13].
    Ἀγαπήσω  σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου. Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστης μου. Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν[14], καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι[15]. Ἀμήν.

[1] Ψαλμ.η΄1-4.
[2] Ψαλμ.41,1-5.
[3] Πραξ.2,42.
[4] Ψαλμ.64,2-6.
[5] Ψαλμ.33,11.
[6] Ψαλμ.103,32.
[7] Β΄Κορ.9,19.
[8] Εύχή Ἱ.Προσκομιδῆς.
[9] Ψαλμ.71,6.
[10] Ἰω.6,31.
[11] Ψαλμ.77,25.
[12] Α΄Κορ.10,17.
[13] Ψαλμ.103,15.
[14] Ψαλμ.17,1-3.
[15] Ψαλμ.17,21.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Κύριε, πόσο θαυμαστὸ εἶναι, σὲ ὁλόκληρη τὴ γῆ, τὸ Ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δόξα Σου! Βρίσκεται ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς στοὺς ὁποίους κοιτάζω καὶ  θαυμάζω τὰ  δημιουργήματα τῶν χειρῶν Σου.
Σὰν διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει στὶς γάργαρες καὶ καθαρὲς πηγές, ἡ ψυχή μου διψᾶ γιὰ Σένα Κύριε κι ἔχει μεγάλο πόθο νὰ Σὲ συναντήσει. Διψᾶ ἡ ψυχή μου νὰ συναντήσει Ἐσένα τὸν αἰωνίως ὑπάρχοντα ἀληθινὸ Θεό.
Πότε λοιπόν, Κύριε, θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἐμφανισθῶ ἐνώπιόν Σου; Τὰ δάκρυά μου, μέρα καὶ νύχτα, ἔγιναν γιὰ μένα τὸ καθημερινὸ ψωμί μου. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι σύντομα θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἔλθω κοντά Σου, ἐκεῖ στὸν Ἱερὸ Ναό Σου μὲ ψαλμοὺς καὶ μὲ δοξολογίες ποὺ προκαλοῦν μεγάλη ἀγαλλίαση στὴν ψυχή μου. Ἐκεῖ ὅπου, κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή τους, ὅλοι οἱ ἅγιοί Σου ἦταν παρόντες, ἐδιδάσκοντο μὲ ὑπομονὴ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων ἀποστόλων, προσηύχοντο, ἐπικοινωνοῦσαν μεταξύ τους καὶ κοινωνοῦσαν τῶν ἀχράντων Σου Μυστηρίων.
Σὲ Σένα Κύριε ἀνήκει κάθε ὕμνος καὶ κάθε προσευχή·  ἄκουσε λοιπὸν καὶ τὴ δική μου προσευχή. Ἄκουσε τὴν προσευχή μου Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ Σωτῆρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὰ πέρατα τῆς γῆς. Σὲ Σένα καταφεύγω, Κύριε, γιατί τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποτὲ δὲ γέμισαν τὴν ψυχή μου ἐνῷ ἀντιθέτως ὅταν εἶμαι κοντά Σου δὲν μοῦ λείπει τίποτε.
Οὐράνιε Πατέρα μας  Ἐσὺ ποὺ ἀγγίζεις τὰ βουνὰ καὶ βγάζουν φωτιές. Ἐσὺ ποὺ εὐλογεῖς τὸ σπόρο τῶν γεωργῶν καὶ καρποφορεῖ πλούσια ὥστε νὰ παίρνουμε τὸ σπόρο, νὰ τὸν ἀλέθουμε, νὰ τὸ ζυμώνουμε καὶ νὰ φτιάχνουμε τὸ ψωμί μας. Ἐσὺ ποὺ στέλνεις ἀνάμεσά μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν  Οὐράνιο  Ἄρτο. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ  γίνεται ἡ ἀληθινὴ τροφὴ ὅλου του κόσμου. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ Σωτῆρας, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Εὐεργέτης μας. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μᾶς εὐλογεῖ καὶ μᾶς ἁγιάζει. Ἔλα, λοιπόν, Οὐράνιε Πατέρα μας καὶ εὐλόγησε καὶ τοῦτο διακόνημά μου ποὺ εἶναι ἕνα ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Στεῖλλε τὴ θεία Σου χάρη καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔργο τῶν χειρῶν μου καὶ κάνε νὰ ἔλθει καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζύμη ἡ Χάρη Σου σὰν δροσερὴ βροχὴ ποὺ πέφτει πάνω στὸ βαμβάκι καὶ σὰν σταγόνα ποὺ στάζει στὴ διψασμένη γῆ. Νὰ ἔλθει σὰν τὸ μάνα ποὺ ἔβρεξες στὴν ἔρημο ὡς τροφὴ γιὰ τοὺς δούλους Σου κι ἔφαγαν οἱ ἄνθρωποι  Ἄρτο ἀγγέλων καὶ μάλιστα σὲ μεγάλη ἀφθονία.
Ὅμως τώρα Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι γιὰ ὅλους μας ὁ μοναδικὸς  Ἄρτος ποὺ μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς κάνει ὅλους ἕνα σῶμα καθὼς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Σου, ποὺ μᾶς εὐφραίνει καὶ μᾶς στηρίζει στὴ ζωή μας.
Γι’  αὐτὸ κι ἐγὼ πὼς νὰ μὴ Σὲ ἀγαπήσω Κύριε γιὰ  ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς προσφέρεις. Ἐσὺ γίνεσαι καὶ γιὰ μένα ἡ δύναμή μου,  ὁ προστάτης μου, τὸ καταφύγιό μου καὶ ὁ ἐλευθερωτής μου. Μόνον Ἐσένα ἔχω βοηθὸ ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο τῶν χειρῶν μου, γι αὐτὸ καὶ μονὸ σὲ Σένα ἐλπίζω. Ξέρω δὲ ὅτι, ὡς ἀμοιβή γιὰ τὴν ἀφοσίωσή μου σὲ Σένα καὶ γιὰ τὸ διακόνημά μου,  θὰ μοῦ προσφέρεις τὰ Τίμια Δῶρα Σου, ποὺ μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση θὰ προσλαμβάνω σύμφωνα πάντα μὲ τὴν καθαρότητα τῶν χειρῶν μου καὶ τὴ σωστὴ προετοιμασία μου.  Ἀμήν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορε ν  ζυμώνει ποιος χει τν ελογία το Πνευματικο του κα  φυσικ πρέπει ν φαρμόζει σωστά λες τς ναλογίες κα τς ργασίες γι ν χει τ σωστό ποτέλεσμα. Δὲν κάνουμε ποτέ πολλαπλές λλαγές συγχρόνως,  λλά μόνο μεμονωμένες γι ν μαθαίνουμε τ κριβώς πρέπει ν λλάξουμε σ κάθε περίπτωση.
Τ πρόσφορο εναι σν τ μωρ πο θέλουν πολύ ντάντεμα.

ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ

ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΖΥΜΗ
(τὴν ὁποῖα ζυμώσαμε κατὰ προτίμηση μέ προζύμι ἀπό ἁγιασμό)
Α. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ

 1. 60γραμ. ζύμι ἀπὸ προηγούμενο ζύμωμα.
 2. 120ml νερὸ χλιαρὸ (45c βαθμοὺς).
 3. 170 γραμμάρια ἀλεῦρι (σκληρὸ καὶ κοσκινισμένο).

Β. ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ

 1. Παίρνουμε ἀπὸ προηγούμενο ζύμωμα 60 γραμμάρια ζύμη.
  2. Αὐτὴ τὴ ζύμη τὴν κάνουμε μπαλάκι.
  3. Κατόπιν τὴ σφραγίζουμε μὲ τὴν μικρὴ πλευρὰ τῆς σφραγῖδας.
  4. Στὴ συνέχεια τὴ βάζουμε σὲ γυάλινο βαζάκι καὶ τὴ σκεπάζουμε μὲ κουβέρτα γιὰ 4 ὧρες
  5. Ἀφοῦ γίνουν ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνέργειες τὴν βάζουμε στὸ ψυγεῖο καὶ ἐκεῖ τὴν  διατηροῦμε  τουλάχιστον  γιὰ 2 μέρες (δὲν τὴν χρησιμοποιοῦμε πρὶν περάσουν οἱ 2 ἡμέρες) .
  6. Ὅταν εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ζυμώσουμε πρόσφορο βγάζουμε αὐτὴ τὴ ζύμη (ὄχι νωρίτερα ἀπὸ δυὸ ἡμέρες) ἀπὸ τὸ ψυγεῖο καὶ τὴν ἀφήνουμε ἐκτὸς ψυγείου γιὰ 2 ὧρες, ὥστε νὰ ἔρθει σὲ θερμοκρασία δωματίου.
  7. Μετὰ τὴ βάζουμε σὲ ἕνα πλαστικὸ μπὸλ ὅπου καὶ θὰ τὴν ἀραιώσουμε.
  8. Στὴ συνέχεια ζεσταίνουμε  50ml νερὸ χλιαρὸ (45c βαθμούς). Δηλαδὴ πρὸς τὸ ζεστό, ἀλλὰ νὰ ἀντέχει τὸ δάκτυλό μας ἄνετα.
  9. Μὲ τὸ νερὸ αὐτὸ διαλύουμε τὴν ζύμη χωρὶς νὰ ἀφήσουμε σβόλους.
  10. Ἀμέσως μετὰ σκεπάζουμε τὸ μίγμα αὐτὸ μὲ μία κουβέρτα καὶ τὸ ἀφήνουμε  9 ὧρες  γιὰ νὰ γίνει τὸ πρῶτο φούσκωμα.
  11. Ὅταν συμπληρωθεῖ ὁ χρόνος ξαναζεσταίνουμε  ἄλλα 70 ml  νερὸ χλιαρὸ  (45c βαθμούς), καὶ ἀραιώνουμε  καὶ πάλι τὸ μίγμα.
  12 Βέβαια, στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ θρέψουμε τοὺς μύκητες προσθέτουμε σιγὰ-σιγὰ 100 γραμμάρια ἀλεῦρι (σκληρὸ καὶ κοσκινισμένο), καὶ ἀνακατεύουμε τὸ μίγμα χωρὶς νὰ ἀφήσει σβόλους καὶ νὰ φθάσει  νὰ γίνει ἕνας χυλὸς μὲ ροὴ σὰν μέλι.
  13. Τέλος σκεπάζω καὶ πάλι τὸ μίγμα μὲ τὴν κουβέρτα καὶ τὸ ἀφήνω  8 ὧρες γιὰ νὰ γίνει τὸ δεύτερο φούσκωμα καὶ τότε τὸ προζύμι θὰ εἶναι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἕτοιμο γιὰ χρήση.

  Γ. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΥΜΩΜΑ

  1. Παίρνω  600 γραμμάρια ἀλεῦρι σκληρὸ καὶ κοσκινισμένο.
   2. 60 γραμμάρια προζύμι που ετοιμάσαμε από προηγούμενο ζύμη και 1 γραμμάριο μαγιὰ (προεραιτκά).
   3. 3 γραμμάρια ἁλάτι.
   4. 250 ml χλιαρὸ νερὸ σὲ 45c βαθμοὺς κατὰ τὸ ξεκίνημα.
   5. Μερικὲς σταγόνες  ἁγιασμὸ τοῦ μηνός.

  Δ. ΤΟ ΖΥΜΩΜΑ 30 λεπτά

  Ἀνάβουμε τὸ φοῦρνο, στοὺς 150 βαθμούς, πάνω κάτω χωρὶς ἀέρα, γιὰ 10 λεπτὰ καὶ τὸν σβήνουμε γιὰ νὰ τὸν ἔχουμε ἕτοιμο γιὰ τὴν ὡρίμανση.
  1. Συγχρόνως ἐμεῖς βάζουμε ὅλο τὸ ἀλεῦρι σὲ πλαστικὴ λεκάνη.
  2. Ἀφοῦ κάνουμε στὸ κέντρο μιὰ μικρὴ λακκοῦβα ἐκεῖ μέσα διαλύουμε τὸ ἁλάτι μὲ 10ml νερὸ ποὺ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὸ σύνολο (δηλ. ἀπὸ τὰ 250 ml) τοῦ χλιαροῦ νεροῦ.
  3. Κατόπιν ρίχνουμε σταγόνες ἁγιασμοῦ σχηματίζοντας ἕνα νοητὸ σταυρό.
  4. Στὴ συνέχεια ρίχνουμε μέσα στὴ λακκοῦβα καὶ τὸ προζύμι δουλεύοντάς το μέχρι νὰ ὁμογενοποιηθεῖ μὲ λίγο-λίγο νερό, τὸ ὁποῖο ἀφαιροῦμε καί πάλι ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ χλιαροῦ νεροῦ.
  5. Στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μέσα σὲ ἕνα φλιτζανάκι λιώνουμε  τὴ μάγια μὲ 10ml νερὸ τὸ ὁποῖο ἀφαιροῦμε

 1. ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΜΕ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙ
  1η ΗΜΕΡΑ. Παίρνουμε 100ml ἁγιασμὸ τοῦ μηνὸς, τὸ ζεσταίνουμε στοὺς 45 βαθμοὺς . Προσθέτουμε 80 gr ἀλεῦρι σκληρὸ (δήλ. ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ζυμώνουμε τὸ πρόσφορο) καὶ ἀνακατεύουμε νὰ γίνει χυλὸς μὲ ροὴ σὰν μέλικαὶ. Τὸ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσει 24 ὧρες.
  2η ΗΜΕΡΑ. Παίρνουμε τὸ προηγούμενο μῖγμα καὶ προσθέτουμε πάλι 100ml ἁγιασμὸ τοῦ μηνὸς, τὸ ζεσταίνουμε στοὺς 45 βαθμοὺς . Προσθέτουμε 80 gr ἀλεύρι, ἀνακατεύουμε καλὰ μέχρι νὰ γίνει ἕνας πηκτὸς χυλός καὶ τὸ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσει 24 ὧρες.
  3η ΗΜΕΡΑ. 
  Παίρνουμε 50 ml ἁγιασμό καὶ 80gr  αλεύρι καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὴ διαδικασία τῆς 2ης ἡμέρας. Τὸ ἀφήνουμε σκεπασμένο γιὰ 24 ὧρες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ.Ὅταν γὰ πρώτη φορὰ ξεκινοῦμε νὰ κάνουμε ζύμη μὲ προζύμι ΜΟΝΟ ἀπὸ ἁγιασμὸ θὰ πρέπει τὸ προζύμι αὐτὸ νὰ τὸ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ὡς ἑξῆς:

ΠΩΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΖΥΜΙ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΙΑΣΜΟ

Για το ζύμωμα παίρνουμε 700 γραμμάρια αλεύρι, όλο το προζύμι που ετοιμάσαμε ΜΟΝΟ με αγιασμό και εκτελούμε τὴν συνταγὴ γιὰ ζύμωμα ἀκολουθώντας τὴν παράγραφο Γ΄(από το βήμα 3 και μετά),  παραλείποντας τὶς παραγράφους Α΄ και Β΄ και την μαγιά πού ἀναφέρεται στην παράγραφο Δ βήμα 5 . Ἔτσι θὰ ζυμώνουμε κανονικά σαν νά θέλουμε νά κάνουμε πρόσφορο και αὐτὸ θὰ τὸ ἐπαναλάβουμε περίπου 7-8 φορὲς , διότι τὴν πρώτη φορὰ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΙ ἄν τὸ κάνουμε πρόσφορο. Μὲ τὶς ἐπαναλήψεις ζυμώματος καὶ κρατώντας κάθε φορὰ προζύμι καὶ ξαναζυμώνοντας 7-8 φορές, τὸ προζύμι δυναμώνει καὶ τὴν 8η φορὰ θὰ ἔχουμε τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτἐλεσμα. Ὅταν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τῶν ἐπαναληπτικῶν ζυμωμάτων δυναμώσει το προζύμι τότε μποροῦμε νὰ βάζουμε πιὸ λίγο προζύμι.

Μετά τό πῶτο ζύμωμα δέν φουσκώνει.

 

  Μετά το δεύτερο ζύμωμα φουσκώνει πολύ λίγο.

 

Μετά τό 4ο ζύμωμα φουσκώνει περισσότερο.

 

Μετά τό 6ο παίρνει πιό  καλή μορφή

 

Μετά το 7ο γίνεται ἀρκετά καλό.

 


Μετά τό 8ο εἶναι ἕτοιμο.

 

………………………………………………………………………………………………

ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ χλιαροῦ νεροῦ καὶ ἀφοῦ τὴν διαλύσουμε τὴν προσθέτουμε περιμετρικὰ κατὰ τὸ ζύμωμα, διότι ἡ μαγιὰ ἐὰν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἁλάτι χάνει τὴ δύναμή της. (Ὅταν χρησιμοποιοῦμε Προζύμι μέ ἁγιασμό ΔΕ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΑΓΙΑ καί το προζύμι δέν ἔχει πρόβλημα μέ τό ἁλάτι. Και φυσικά τό διαλύουμε μέ τό νερό)
6. Ὅσο  ζυμώνουμε προσέχουμε ὥστε νὰ μὴ μᾶς περισσεύσει ἀλεῦρι πού δὲν θὰ ἔχει ἑνωθεῖ μὲ τὸ μίγμα, γιαυτὸ τὸ δουλεύουμε συνεχῶς ρίχνοντας σιγὰ-σιγὰ μέχρι τὰ 150ml χλιαρὸ νερό.
7. Μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸ ὅλες τὶς ἐργασίες τὶς κάνουμε σύντομα γιὰ νὰ μὴ μᾶς κρυώσει τὸ νερό.
8. Στὴ συνέχεια  ζυμώνουμε χωρὶς ἄλλο νερὸ ἀλλὰ δουλεύουμε τὴ ζύμη μουσκεύοντας τὰ χέρια μας στὸ χλιαρὸ νερὸ ποῦ μᾶς ἔχει μείνει. Φυσικὰ πρέπει νὰ ὑπολογίσουμε ὥστε νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὅλο τὸ νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗ. Ἀποφεύγουμε νά βάλουμε περισσότερο νερό, καί μπορεῖ αὐτό νά μᾶς κουράσει στό ζύμωμα ἀλλά το πρόσφορο γίνεται ΕΝΤΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌ ὥστε μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο νά ΜΟΥΣΚΕΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ καί νά τεμαχίζεται θαυμάσια. Στίς πιό κάτω εἰκόνες βλέπουμε τά ἀποτελέσματα καθώς τά τεμάχια ἐμβαπτίσθηκαν συγχρόνως καί ἀνασύρθηκαν ἀμέσως χωρίς νά παραμείνουν ἐντός τοῦ νάματος.

9. Ζυμώνοντας πατοῦμε τὴ ζύμη γιὰ νὰ μὴ μείνουν φοῦσκες. Συνήθως ὅταν ζυμώνουμε καὶ πατοῦμε τὴ ζύμη οἱ φοῦσκες σκᾶνε, ἂν ὑπάρχουν, καὶ μάλιστα ἀκούγονται.
10. Συνεχίζουμε νὰ ζυμώνουμε δυνατὰ καὶ σύντομα μέχρι νὰ ἑνωθεῖ ἡ ζύμη καὶ νὰ γίνει σὰν πλαστελίνη λεία καὶ μαλακὴ χωρὶς ὅμως νὰ λαστιχάρει. Δήλ. ἂν τὴν τεντώσουμε νὰ κόβεται.
11. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ζυμώματος, δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ 30 λεπτά, μαζεύουμε τὶς ἄκρες πρὸς  τὰ πάνω γιὰ νὰ γίνει σὰν μπάλα.
12. Στὸ σημεῖο αὐτὸ κόβουμε ἀπὸ πάνω τὶς ἄκρες στὸ μέγεθος μικροῦ πορτοκαλιοῦ (189 γράμ.) καί ἤ τό κρατοῦμε γιά προζύμι ἤ τό κάνουμε προσφοράκι γιά νά τό δοκιμάσουμε. Ἐδῶ, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τελειώνει τὸ ζύμωμα.

Ε. ΤΟ ΠΛΑΣΙΜΟ 5 λεπτά.

 1. Βάζουμε τὴ ζύμη πάνω σὲ ξύλινη ἐπιφάνεια (γιὰ νὰ μὴν κρυώσει) καὶ τὴ δουλεύουμε κυλώντας καὶ πιέζοντας γιὰ νὰ γίνει μία μπάλα. Συγχρόνως τὴν πατᾶμε ἐλαφρὰ μαζεύοντας τὶς ἄκρες μὲ τὰ δάχτυλα πρὸς τὴν χοῦφτα μας.
  2. Ἔχοντας τὶς ἄκρες μέσα στὴ χοῦφτα μας (μὲ τὸ ἕνα ἢ καὶ μὲ τὰ δύο χέρια) περιστρέφουμε τὴ ζύμη (πάντα μὲ τὴν ἴδια κατεύθυνση) ὥστε νὰ γίνει σὰν σβούρα.
  3. Τὶς ἄκρες ποὺ μαζεύτηκαν στὴν χοῦφτα μας τὶς κόβουμε μὲ κοφτερὸ μαχαῖρι  (καὶ φυσικὰ δὲν πειράζει ἂν μείνουν κάποια σημάδια ἀπὸ τὴν τομὴ ποὺ κάναμε)
  4.  Αὐτὲς τὶς ἄκρες  τὶς προσθέτουμε στὴν προηγούμενη ζύμη ποὺ κρατήσαμε μὲ σκοπὸ νὰ κάνουμε τὸ προζύμι τῆς ἑπόμενης φορᾶς καθὼς καὶ  ἕνα μικρὸ πρόσφορο  γιὰ τὸ τραπέζι μας.
  5. Στὸ σημεῖο αὐτὸ βλέπουμε ἂν ὑπάρχουν τρῦπες μέσα στὴ ζύμη. Ἂν ναὶ τότε τὸ ξαναζυμώνουμε!!!
  6. Τὴν ὑπόλοιπη ζύμη τὴ γυρίζουμε καὶ τὴν ἀκουμπᾶμε, ἀπὸ τὴν πλευρὰ ποῦ ἀφαιρέσαμε τὶς ἄκρες, πάνω σὲ ξύλινη ἐπιφάνεια.
  7. Ἐκεῖ τὴν περιστρέφουμε  γύρω-γύρω πρὸς μιὰ κατεύθυνση καὶ τὴν πιέζουμε ἀνάμεσα στὶς παλάμες μας  γιὰ νὰ πάρει κυλινδρικὸ σχῆμα, σὰν ὄρθιο ποτῆρι.
  8. Στὴ συνέχεια μὲ τὸ δεξί μας χέρι πιέζουμε τὸν κύλινδρο αὐτὸ ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω γιὰ νὰ πάρει τὸ σχῆμα τοῦ χονδροῦ δίσκου περίπου 3cm πάχος καὶ 10cm διάμετρο.
  9. Κατόπιν τὸ ἀναποδογυρίζουμε καὶ τὸ ξαναπιέζουμε πρὸς τὰ κάτω. Ὁ σκοπὸς τὶς συμπίεσης εἶναι νὰ φύγουν τυχὸν ὑπολείμματα ἀέρος καὶ νὰ γίνει λεία ἡ ἐπιφάνεια. Δὲν ὑπάρχει φόβος νὰ ἁπλώσει γιατί ἔχουμε κάνει σκληρὴ τὴ ζύμη.
  10. Μετὰ τὸ ἐπαναφέρουμε στὴν ἄλλη πλευρὰ .
  11. Ἀκολούθως πάνω στὸ ξύλο καὶ ἀνάμεσα στὶς παλάμες μας περιστρέφουμε τὴ ζύμη μὲ τὶς παλάμες μας καὶ ἐλαφρῶς τὸ συμπιέζουμε μέχρι νὰ γίνει ἡ πλευρικὴ ἐπιφάνεια λεία, νὰ ὑψωθεῖ στὰ 5cm καὶ νὰ μαζευτεῖ καὶ ἡ διάμετρός του.
  12. Τέλος βάζουμε τὴ ζύμη στὴν ἀριστερὴ παλάμη μᾶς ἔχοντας τὴν ἐπιφάνεια τῆς ὁποίας κόψαμε τὶς ἄκρες πρὸς τὸ μέρος τῆς παλάμης καὶ μὲ τὸ δεξὶ χέρι χαϊδεύουμε τὴν ἐπάνω ἐπιφάνεια καὶ διώχνουμε τυχῶν ὑπολείμματα ζύμης. Αὐτὴ τὴν ἐπιφάνεια τὴν περιποιούμαστε, διότι πάνω της θὰ κάνουμε τὸ σφράγισμα.
  13. Τὸ βάρος τῆς ζύμης  τώρα θὰ πρέπει νὰ εἶναι  γύρω στὰ 800-820 γραμμάρια. Τὸ ἀναφέρουμε δὲ αὐτὸ γιὰ νὰ μὴ μᾶς γίνει πολὺ χοντρὸ τὸ πρόσφορο.

ΣΤ. ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

 1. Ζεσταίνουμε ἕνα ἀντικολλητικὸ ταψάκι (μὲ διάμετρο 19 cm καὶ ὕψος 6 cm.)
  2. Στὴ συνέχεια τὸ ἀλείφουμε μὲ καθαρὸ κερὶ ποὺ λιώνουμε μέσα στὸ ταψάκι.
  3. Στὴν κατάσταση αὐτὴ τὸ ἀφήνουμε νὰ παγώσει.
  4. Ὅταν παγώσει τὸ κερὶ παίρνουμε τὸ ζυμάρι καὶ ἔχοντας τὴν ἐπιφάνεια ἀπὸ τὴν ὁποία κόψαμε τὶς ἄκρες, πρὸς  τὰ κάτω, τὸ βάζουμε στὸ ταψάκι.
  5. Ἐκεῖ τώρα στρώνουμε τὴ ζύμη μέχρι νὰ φθάσει νὰ ἐφάπτεται ἡ ζύμη μὲ τὰ τοιχώματα τοῦ ταψιοῦ, χωρὶς κενά.
  6. Στὸ σημεῖο αὐτὸ σταυρώνουμε ἀπὸ πάνω τὴ ζύμη μὲ τὴ σφραγῖδα μας , ἡ ὁποία:
  α.  πρέπει νὰ ἔχει διάμετρο ἀνάλογη μὲ τὴ διάμετρο τοῦ ταψιοῦ μας.
  β. πρέπει νὰ ἔχει βαθειὰ χάραξη.
  γ. πρέπει νὰ ἔχει σωστὰ χαραγμένα τὰ σύμβολα. Συνήθως δὲν εἶναι σωστὰ χαραγμένα ἡ μερίδα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καθὼς καὶ τὸ Α στὰ μονογράμματα ΙΣ ΧΡ ΝΙ ΚΑ
  7. Κατόπιν στὸ κέντρο ταψιοῦ καὶ πάνω στὴ ζύμη, πατοῦμε τὴν σφραγῖδα ἀρκετὰ δυνατὰ καὶ ὁμοιόμορφα.
  8. Τέλος τραβᾶμε τὴ σφραγῖδα σιγὰ-σιγὰ καὶ κουνώντας τὴν δεξιὰ- ἀριστερά. Ἡ ὁποία δὲν κολλᾶ ὅταν ἡ ζύμη εἶναι σκληρὴ καὶ καλὰ δουλεμένη.
  Ἔτσι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε ἕτοιμη τὴν πρώτη μορφὴ τοῦ προσφόρου μας.
  9. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂν χτυπήσουμε ἀπὸ κάτω τὸ ταψάκι κάνει ἕνα βαρὺ καὶ παχὺ ἦχο σὰν ἕνα γεμάτο δοχεῖο.
  10. Φυσικὰ ἂν δὲν ἐπιτύχει τὸ σφράγισμα τότε τὸ ξαναζυμώνουμε!!! καὶ τὸ ξαναπλάθουμε γιὰ περίπου 5 λεπτὰ καὶ τὸ ξανασφραγίζουμε.

Σημειώσεις.
α. Τν σφραγδα, ταν τν γοράζουμε, γι ν μ σκίζει τ ξύλο, τν φήνουμε μέσα στ λαιόλαδο 24 ρες.
β. Μετ
τν βάζουμε σ πορροφητικ χαρτιά.
γ. Τ
χαρτι ατ τ λλάζουμε κάθε μέρα, τουλάχιστον γι μι βδομάδα.
δ.
σως θ χρειασθε ν τν βάζουμε σ πορροφητικ χαρτι γι πολ καιρό κόμη, σως κα μετ π κάθε χρήση, μέχρι ν φύγει λο τ λάδι.

Ζ. Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ

 1. Τὴ ζύμη ποῦ σφραγίσαμε τὴ σκεπάζουμε μὲ πετσέτα φαγητοῦ τὴν ὁποία θὰ ἀφήσουμε ἐκεῖ ἀκόμη κι ὅταν θὰ βάλουμε τὴν ζύμη κάτω ἀπὸ τὶς κουβέρτες. Θὰ τὴν βγάλουμε δὲ πρὶν ψήσουμε τὴ σφραγισμένη ζύμη.
  2. Τώρα λαμβάνουμε τὸ ταψάκι μὲ τὴ ζύμη καὶ ὅπως εἶναι σκεπασμένα μὲ τὴν πετσέτα τοῦ φαγητοῦ,  τὰ βάζουμε γιὰ 10 λεπτὰ στὸν φοῦρνο τὸν ὁποῖο θερμάναμε στοὺς 150 βαθμούς, πάνω κάτω χωρὶς ἀέρα, γιὰ 10 λεπτὰ καὶ τὸν σβήσαμε τὴν ὥρα ποὺ ξεκινούσαμε τὸ ζύμωμα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ θερμοκρασία, λογικά, θὰ ἔχει πέσει στοὺς 130c βαθμούς.
  3. Στὴ συνέχεια  βγάζουμε τὸ ταψάκι μὲ τὴ ζύμη ἀπὸ τὸν φοῦρνο καὶ τὴ σκε¬πά-ζου¬με μὲ κουβέρτες γιὰ 2 ὥρες καὶ 50 λεπτὰ (ὁ χρόνος ἐξαρτᾶται περισσότερο ἢ λιγότερο ἀνάλογα μὲ τὸ φούσκωμα). Κανονικὰ πρέπει νὰ διπλασιασθεῖ ὁ ὄγκος.
  4. Καταλαβαίνουμε ἂν ὡρίμασε ἢ ὄχι ἡ ζύμη ὅταν πατώντας μὲ τὸ δάχτυλο στὴν ἄκρη τῆς ζύμης, δὲν λακουβιάζει ἀλλὰ ἐπανέρχεται. Ἂν αὐτὸ δὲν συμβεῖ τὴν ἀφήνουμε περισσότερη ὥρα.
  5. Ὅταν, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, φθάσουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ χτυπήσουμε ἀπὸ κάτω τὸ ταψάκι τότε ἀκούγεται ἕνας κούφιος καὶ ἀνάλαφρος ἦχος σὰν ἕνα ἄδειο δοχεῖο.

Σημείωση. Σύνολο ρίμανσης: 3 ρες. Δηλαδ 10 λεπτ στ φορνο πρν τς κουβέρτες κα 2 ρες κα 50 λεπτ σκεπασμένο μ τς κουβέρτες.

Η. ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

 1. Προθερμαίνουμε τὸν  φοῦρνο γιὰ 5 λεπτὰ στοὺς 180 βαθμούς.
  2. Στὰ 5 αὐτὰ λεπτά, παίρνουμε μιὰ ξύλινη φουρκέτα ἀπὸ σουβλάκια καὶ τὴν  λεπταίνουμε  μὲ μαχαῖρι γιὰ νὰ γίνει λεπτὴ σὰν ὀδοντογλυφίδα.
  3. Ἔτσι μὲ τὴν φουρκέτα αὐτὴ τρυπᾶμε τὴ σφραγισμένη ζύμη μέχρι κάτω πρῶτα στὸ σημεῖο ποὺ βρίσκονται κάτι σχέδια σὰν ἀκτῖνες καὶ μετά, γύρω-γύρω, καὶ σὲ ἄλλα μέρη πιὸ ἔξω ἀπὸ τὸ σφραγισμένο μέρος.
  4. Τώρα ὁ φοῦρνος θὰ εἶναι ἕτοιμος καὶ βάζουμε μέσα τὸ ταψάκι μὲ τὴ σφραγισμένη ζύμη καὶ τὴν ψήνουμε  στοὺς 180 βαθμοὺς γιὰ 15 λεπτὰ (μόνο ἀντιστάσεις πάνω – κάτω)
  5. Στὴ συνέχεια ἀνεβάζουμε τὸ φοῦρνο στοὺς 200 βαθμοὺς γιὰ ἄλλα 30 λεπτά.
  6. Πάντα ὅμως παρακολουθοῦμε διότι μπορεῖ νὰ ἁρπάξει. Βέβαια θὰ πρέπει νὰ πάρει χρῶμα καστανὸ ἢ μελὶ ἢ χρυσαφὶ ἢ καστανοκίτρινο.
  7. Ἴσως χρειασθεῖ σκέπασμα μὲ λαδόκολλα.
  8. Ἀφοῦ τὸ βγάλουμε ἀπὸ τὸ φοῦρνο, ὅπως εἶναι ζεστό, τὸ σκεπάζουμε μὲ μιὰ πετσέτα και το τοποθετούμε σε μια ξύλινη επιφάνεια αφήνοντας το να κρυώσει και νὰ φύγουν ἀργὰ οἱ ἀτμοὶ για νὰ μὴ ξεραθεῖ ἡ ἐπιφάνεια, φροντίζοντας να το αλλάζουμε τακτικά θέση ώστε να μην ιδρώσει για περίπου 4 ώρες.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ ΘΕ ΔΟΞΑ