ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΜΩΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Ψάλλουν μέλη του Bυζαντινού Xορού “ΘEΣΣAΛOI MEΛΩΔOI”.
XOPAPXHΣ:
Λεμονόπουλος Γεώργιος, Πρωτοψάλτης I.M.N.Aγ.Δημητρίου Eλασσόνας, Kαθηγητής Bυζαντινής Mουσικής.
MEΛH:
1) Kατσέλης Παναγιώτης, Λαμπαδάριος I.N.Aγ.Aποστόλων Γιάννουλης Λάρισας
2) Λαναράς Kωνσταντίνος, Λαμπαδάριος I.N Aγ.Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας
3) Λέτσιος Bασίλειος, Δομέστιχος I.M.N.Aγ.Aχιλλίου Λαρίσης
4) Στηργιάρης Γεώργιος, Iεροψάλτης-μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
5) Λεμονόπουλος Πέτρος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
6) Στηργιάρης Σωτήριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
IΣOKPATΕΣ:
7) Kουτές Mάριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
8) Nάκος Bασίλειος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

1. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ο Ιερός μας Ναός τιμάται στη μνήμη του. Είναι προστάτης της Ενορίας και της Ενοριακής Νεανικής Συντροφιάς μας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Απριλίου ή την Δευτέρα της Διακαινησίμου, εάν η 23 Απριλίου είναι πριν το Πάσχα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος δ’
Ακούστε ΕΔΩ:

“Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν”.

2. ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στη μνήμη του τιμάται ο υπόγειος Ιερός Ναός του Μεγαλομάρτυρος Αγ.Γεωργίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Αυγούστου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε
Ακούστε ΕΔΩ:

“Οὐράνιον ἐφύμνιον, ἐν γῇ τελεῖται λαμπρῶς, ἐπίγειον πανήγυριν νῦν ἑορτάζει φαιδρῶς, ἀγγέλων πολίτευμα· ἄνωθεν ὑμνῳδίαις εὐφημοῦσι τοὺς ἄθλους, κάτωθεν Ἐκκλησίᾳ τὴν οὐράνιον δόξαν· ἣν εὗρες πόνοις καὶ ἄθλοις τοῖς σοῖς Φανούριε ἔνδοξε”.

3.ΕΦΕΣΤΙΟΥ Ι.ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ι.Ναό μας υπάρχει η σπάνια Ιερά, Εφέστιος και θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου, παλαιό κειμήλιο – προ του 1920μ.Χ.- της οικ. Στεφανάκη που έφεραν το 1922μ.Χ εκ Μάκρης Μ.Ασίας και δώρισαν στον Ιερό μας Ναό.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος δ΄. Βασίλειον διάδημα.
Ακούστε ΕΔΩ:
Φρουρόν καί προστάτην σε, ἡ Ἐνορία ἡμῶν, ὡς δῶρον κατέχουσα τήν προσφοράν τῶν πιστῶν, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἡ σεπτή εἰκών σου, ἐκ Μάκρης τῆς Ἀσίας, εὑροῦσα οἶκον νέον, τήν Ἐκκλησίαν ταύτην. Καί νῦν Φανούριε ἀθλητά, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

4. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου και μία επιστολή (αυθεντική και όχι αντίγραφο ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ) του αγίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1906. Το Ι.Λείψανο και την επιστολή δώρισε στον Ι.Ναό ο Αρχιμ. π.Νικηφόρος Κοντογιάννης ο οποίος τα είχε παραλάβει στις 20-6-1996 ως δωρεά του Μητροπολίτου Λαρίσης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Στην ενορία μας, στην πλατεία Αγ.Νεκταρίου στην οδό Ερετρείας, βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο που τιμάται στην μνήμη του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης
Ακούστε ΕΔΩ:

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

5. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ & ΙΑΤΡΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου καθώς επίσης και τεμάχιο από την καρδιά και τους νεφρούς του αγίου. Το Ι.Λείψανο δώρισε στον Ι.Ναό ο Αρχιμ. π.Νικηφόρος Κοντογιάννης, ο οποίος το είχε παραλάβει από τον επ. Συμφερουπόλεως τον Ιούλιο του 2000. Επίσης με έγκριση της Ι.Μητροπόλεως μας έχει συγκροτηθεί Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Ενοριακού Ιερού Ναού προς τιμήν του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως του Ρώσου και Ιατρού. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Ιουνίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος πλ.α´. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἰατρὸν καὶ ποιμένα, Λουκᾶ τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμπρόν, τὸν βαστάσαντα Χριστοῦ τὰ θεία στίγματα, τὰς ἐξορίας, τὰ δεινά, ἐγκλεισμοὺς ἐν φυλακαῖς, τὰς θλίψεις καὶ τὰ ὀνείδη, τὸν ἐπ΄ ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον.

6. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ & ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος πλ.α´. Τόν συνάναρχον Λόγον. (ποίημα ἀ.Ν.Θ.Κ.)
Ακούστε ΕΔΩ:

Τάς βασάνους, τάς θλίψεις καί τά παθήματα, ὑπέρ Χριστοῦ ὑπομείνατε, ἀξιἀγαστοι. Λουκᾶ Ρωσίας θησαυρέ, καί νοσημάτων ἰατρέ˙ καί τῆς Αἰγίνης καλονή, Νεκτάριε θαυματουργέ, ἄξιοι δοῦλοι Κυρίου˙ πρευσβεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

7. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

Στον Ιερό μας Ναό υπάρχει θησαυρισμένο το Σκουφάκι του αγίου, δωρεά του Αρχιμ. π.Νικηφόρου Κοντογιάννη, το οποίο είχε παραλάβει από το Ιερό Προσκύνημα του Αγ. Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας από τον μακ. π.Ιωάννη Βερνέζο. Στην ενορία μας, στην πλατεία Αγ.Νεκταρίου στην οδό Ερετρείας, βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο τιμάται και στην μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Μαΐου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρὸς Οὐρανίους Μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον, τὸ Σκῆνός σου Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ᾠκειώθης, τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.  (Κατέβασμα)

8. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Καθιερώθηκε, με τις ευλογίες του μακ.Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνατίου (26 Σεπτεμβρίου 2015), να είναι ο προστάτης των Συσσιτίων του Ιερού Ναού μας. Εικονίζεται σε τοιχογραφία (30-12-2015), άνωθεν της εισόδου του χώρου των συσσιτίων στο δεξιό κλίτος, καθώς επίσης και σε αγιογραφία στο δεξιό μέρος του Δωδεκάορτου του Ιερού Τέμπλου του υπογείου Ι.Ναού μας, που είναι αφιερωμένο στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο.

Τέλος εικονίζεται και σε τοιχογραφία του 2015 μ.Χ. στο δεξιό κλίτος της λιτής του Ι.Ναού Μεγ. Αγίου Γεωργίου, όπου τοιχογραφείται η «Ι.Σύναξις των εν Λαρίση αγίων ιεραρχών κατά την εορτή της Κοιμήσεως του αγίου Αχιλλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης». Η μνήμη του εορτάζεται στις 28 Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. (Χαίρει ἔχουσα ἡ Θεσσαλία) (ποίημα ἀ.Ν.Θ.Κ.)
Ακούστε ΕΔΩ:

Ὡς διδάσκαλος καὶ ἐλεήμων, κατεκόσμησας τὴν  Ἐκκλησίαν, καὶ τῆς Λαρίσης τὴν πόλιν ἐποίμανας ἐν διδαχαῖς καὶ ἀγάπῃ δωρούμενος τοῖς ἐνδεέσι τὰ δῶρα τὰ πλούσια. Κτίτωρ  ἅγιε τῆς Μονῆς Ἀναπαυσᾶ, Διονύσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

9. ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Στη νότια εξωτερική πλευρά του Ιερού μας Ναού βρίσκονται δύο «Ηλεκτρονικά Στασίδια» (Πληροφορίες & Ενημέρωση ΕΔΩ) εκ των οποίων το ένα είναι αφιερωμένο στην Αγία Φιλοθέη.  Η μνήμη της εορτάζεται στις 19 Φεβρουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε
Ακούστε ΕΔΩ:

Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι’ ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.

10. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Στη βόρεια πλευρά της αυλής του Ιερού μας Ναού βρίσκεται κτισμένη η Φιάλη του Αγιασμού αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή, όπου τελούνται οι καθιερωμένες ακολουθίες των αγιασμών του μηνός και των Θεοφανείων. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α’
Ακούστε ΕΔΩ:

Ὁ ναός σου Θεοτόκε ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμούς ἀειζώους ἀναβλύζων ἰάματα ὥ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς, ῥῶσιν ἀντλοῦμεν, καί ζωήν τήν αἰώνιον, πρεσβεύεις γάρ σύ τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι, Σωτήρι Χριστῷ, σωθῆναι τάς ψυχᾶς ἡμῶν.

11. ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Τιμίου Ξύλου σε ξύλινο σταυρουδάκι. Το σταυρουδάκι σκάλισε με τα χέρια του ο Όσιος Παΐσιος και το έδωσε ως ευλογία. Η μνήμη της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´
Ακούστε ΕΔΩ:

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

12. ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Είναι ο προστάτης και πολιούχος της πόλεως μας. Στο δεξιό κλίτος της λιτής του Ιερού μας Ναού υπάρχει τοιχογραφία του 2015μ.Χ. όπου εικονίζεται η «Ι.Σύναξις των εν Λαρίση αγίων ιεραρχών κατά την εορτή της Κοιμήσεως του αγίου Αχιλλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης». Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως
Ακούστε ΕΔΩ:

Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον, φρουρῶν προστάτην, καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

13. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό μας Ναό στις 15 Νοεμβρίου 2016 είχαμε την ευλογία να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε την Τιμία Κάρα του αγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως από την Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνας. Θησαύρισμα του ναού μας αποτελεί η αγιογραφημένη, από μέλος της Ενοριακής μας Συντροφιάς, Ιερά Εικόνα του που βρίσκεται τοποθετημένη σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Ιουνίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως
Ακούστε ΕΔΩ:

Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

14. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 1 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

15. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Στον Ιερό μας Ναό υπάρχει θησαυρισμένο ολόκληρο το υφασμάτινο υπόδημα του αγίου Σπυρίδωνος. Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Ακούστε ΕΔΩ:

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

 

16. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ιερό μας Ναό είχαμε την ευλογία να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Αικατερίνης από την Ι.Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Θησαύρισμα του ναού μας αποτελεί η αγιογραφημένη, από μέλος της Ενοριακής μας Συντροφιάς, Ιερά Εικόνα της. Η μνήμη της εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον
Ακούστε ΕΔΩ:

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

 

17. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

18. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 13 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. δ´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

19. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην ενορία μας υπάρχει ιδιωτικό Παρεκκλήσιον το οποίο τιμάται στη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει στις 26 Ιουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

20. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Ακούστε ΕΔΩ:

Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

21. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.

22. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Είναι ο προστάτης της Φιλαρμονικής της Ενοριακής μας Συντροφιάς του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης. Βρίσκεται σε αγιογραφία στην Νότια Είσοδο του υπογείου Ι.Ναού μας, που είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος β´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

23. ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ

Η μνήμη τους εορτάζεται στις 26 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ´. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ὡς γενεά εὐλογητή τῷ Κυρίῳ, τῆς οὐρανίου ἠξιώθησαν δόξης, ἀσκητικῶς δοξάσαντες Χριστόν ἐπί τῆς γῆς. Ξενοφῶν ὁ Ὅσιος, καί ἡ τούτου συμβία, σύν τοῖς ἀριστεύσασιν, ἱεροῖς αὐτῶν τέκνοις, οὗς εὐφημοῦντες εἴπωμεν φαιδρῶς χαίροις Ὁσίων χορεία τετράριθμε.

24. ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχια Ι.Λειψάνων των αγίων. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίου Τιμοθέου Αποστόλου στις 22 Ιανουαρίου.
Αγίου Ευστρατίου στις 13 Δεκεμβρίου.
Αγίου Ανδρέα Κρήτης στις 4 Ιουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ἦχος δ´.
Ακούστε ΕΔΩ:

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καί νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθήν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τά ἀπόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ & ΟΡΕΣΤΗ  Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ακούστε ΕΔΩ:

Ἡ πενταυγὴς τῶν ἀθλοφόρων χορεία, τῇ τῶν ἀγώνων νοητῇ δαδουχίᾳ, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν αὐγάζει νοητῶς· ὁ σοφὸς Εὐστράτιος, σὺν Αὐξεντίῳ τῷ θείῳ, Ὀρέστης καὶ Μαρδάριος καὶ Εὐγένιος ἅμα, οὗς εὐφημοῦντες εἴπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΙΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ  Ἦχος πλ. α´. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ακούστε ΕΔΩ:

Τοῦ Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ἐν Ἐκκλησία Ὁσίων προσάδεις ἄσμα καινόν, ὡς σοφός ὑφηγητής τοῦ θείου Πνεύματος, σύ γάρ ἐβρόντησας ἡμῖν, τάς τῆς χάριτος ὠδάς, καί λόγον δικαιοσύνης, Ἀνδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Translate »