ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΜΩΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ψάλλουν μέλη του Bυζαντινού Xορού “ΘEΣΣAΛOI MEΛΩΔOI”.
XOPAPXHΣ:
Λεμονόπουλος Γεώργιος, Πρωτοψάλτης I.M.N.Aγ.Δημητρίου Eλασσόνας, Kαθηγητής Bυζαντινής Mουσικής.
MEΛH:
1) Kατσέλης Παναγιώτης, Λαμπαδάριος I.N.Aγ.Aποστόλων Γιάννουλης Λάρισας
2) Λαναράς Kωνσταντίνος, Λαμπαδάριος I.N Aγ.Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας
3) Λέτσιος Bασίλειος, Δομέστιχος I.M.N.Aγ.Aχιλλίου Λαρίσης
4) Στηργιάρης Γεώργιος, Iεροψάλτης-μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
5) Λεμονόπουλος Πέτρος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
6) Στηργιάρης Σωτήριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
IΣOKPATΕΣ:
7) Kουτές Mάριος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.
8) Nάκος Bασίλειος, μαθητής του κ.Λεμονόπουλου Γ.

1. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ο Ιερός μας Ναός τιμάται στη μνήμη του. Είναι προστάτης της Ενορίας και της Ενοριακής Νεανικής Συντροφιάς μας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Απριλίου ή την Δευτέρα της Διακαινησίμου, εάν η 23 Απριλίου είναι πριν το Πάσχα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος δ’
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ: 

 

2. ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στη μνήμη του τιμάται ο υπόγειος Ιερός Ναός του Μεγαλομάρτυρος Αγ.Γεωργίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Αυγούστου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε
Οὐράνιον ἐφύμνιον, ἐν γῇ τελεῖται λαμπρῶς, ἐπίγειον πανήγυριν νῦν ἑορτάζει φαιδρῶς, ἀγγέλων πολίτευμα· ἄνωθεν ὑμνῳδίαις εὐφημοῦσι τοὺς ἄθλους, κάτωθεν Ἐκκλησίᾳ τὴν οὐράνιον δόξαν· ἣν εὗρες πόνοις καὶ ἄθλοις τοῖς σοῖς Φανούριε ἔνδοξε.
Ακούστε ΕΔΩ:

3.ΕΦΕΣΤΙΟΥ Ι.ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ι.Ναό μας υπάρχει η σπάνια Ιερά, Εφέστιος και θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου, παλαιό κειμήλιο – προ του 1920μ.Χ.- της οικ. Στεφανάκη που έφεραν το 1922μ.Χ εκ Μάκρης Μ.Ασίας και δώρισαν στον Ιερό μας Ναό.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος δ΄. Βασίλειον διάδημα.
Φρουρόν καί προστάτην σε, ἡ Ἐνορία ἡμῶν, ὡς δῶρον κατέχουσα τήν προσφοράν τῶν πιστῶν, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἡ σεπτή εἰκών σου, ἐκ Μάκρης τῆς Ἀσίας, εὑροῦσα οἶκον νέον, τήν Ἐκκλησίαν ταύτην. Καί νῦν Φανούριε ἀθλητά, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.
Ακούστε ΕΔΩ:

 

4. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου και μία επιστολή (αυθεντική και όχι αντίγραφο ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ) του αγίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1906. Το Ι.Λείψανο και την επιστολή δώρισε στον Ι.Ναό ο Αρχιμ. π.Νικηφόρος Κοντογιάννης ο οποίος τα είχε παραλάβει στις 20-6-1996 ως δωρεά του Μητροπολίτου Λαρίσης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Στην ενορία μας, στην πλατεία Αγ.Νεκταρίου στην οδό Ερετρείας, βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο που τιμάται στην μνήμη του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
Ακούστε ΕΔΩ:

5. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ & ΙΑΤΡΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου καθώς επίσης και τεμάχιο από την καρδιά και τους νεφρούς του αγίου. Το Ι.Λείψανο δώρισε στον Ι.Ναό ο Αρχιμ. π.Νικηφόρος Κοντογιάννης, ο οποίος το είχε παραλάβει από τον επ. Συμφερουπόλεως τον Ιούλιο του 2000. Επίσης με έγκριση της Ι.Μητροπόλεως μας έχει συγκροτηθεί Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Ενοριακού Ιερού Ναού προς τιμήν του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως του Ρώσου και Ιατρού. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Ιουνίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος πλ.α´. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ἰατρὸν καὶ ποιμένα, Λουκᾶ τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμπρόν, τὸν βαστάσαντα Χριστοῦ τὰ θεία στίγματα, τὰς ἐξορίας, τὰ δεινά, ἐγκλεισμοὺς ἐν φυλακαῖς, τὰς θλίψεις καὶ τὰ ὀνείδη, τὸν ἐπ΄ ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον.
Ακούστε ΕΔΩ:

6. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ & ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος πλ.α´. Τόν συνάναρχον Λόγον. (ποίημα ἀ.Ν.Θ.Κ.)
Τάς βασάνους, τάς θλίψεις καί τά παθήματα, ὑπέρ Χριστοῦ ὑπομείνατε, ἀξιἀγαστοι. Λουκᾶ Ρωσίας θησαυρέ, καί νοσημάτων ἰατρέ˙ καί τῆς Αἰγίνης καλονή, Νεκτάριε θαυματουργέ, ἄξιοι δοῦλοι Κυρίου˙ πρευσβεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

7. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

Στον Ιερό μας Ναό υπάρχει θησαυρισμένο το Σκουφάκι του αγίου, δωρεά του Αρχιμ. π.Νικηφόρου Κοντογιάννη, το οποίο είχε παραλάβει από το Ιερό Προσκύνημα του Αγ. Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας από τον μακ. π.Ιωάννη Βερνέζο. Στην ενορία μας, στην πλατεία Αγ.Νεκταρίου στην οδό Ερετρείας, βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο τιμάται και στην μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Μαΐου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρὸς Οὐρανίους Μονάς, τηρεῖ καὶ μετὰ θάνατον ἀδιαλώβητον, τὸ Σκῆνός σου Ὅσιε. Σὺ γὰρ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καὶ ᾠκειώθης, τῷ Χριστῷ, Ἰωάννη. Αὐτὸν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.  (Κατέβασμα)
Ακούστε ΕΔΩ:

8. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Καθιερώθηκε, με τις ευλογίες του μακ.Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνατίου (26 Σεπτεμβρίου 2015), να είναι ο προστάτης των Συσσιτίων του Ιερού Ναού μας. Εικονίζεται σε τοιχογραφία (30-12-2015), άνωθεν της εισόδου του χώρου των συσσιτίων στο δεξιό κλίτος, καθώς επίσης και σε αγιογραφία στο δεξιό μέρος του Δωδεκάορτου του Ιερού Τέμπλου του υπογείου Ι.Ναού μας, που είναι αφιερωμένο στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο.

Τέλος εικονίζεται και σε τοιχογραφία του 2015 μ.Χ. στο δεξιό κλίτος της λιτής του Ι.Ναού Μεγ. Αγίου Γεωργίου, όπου τοιχογραφείται η «Ι.Σύναξις των εν Λαρίση αγίων ιεραρχών κατά την εορτή της Κοιμήσεως του αγίου Αχιλλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης». Η μνήμη του εορτάζεται στις 28 Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. (Χαίρει ἔχουσα ἡ Θεσσαλία) (ποίημα ἀ.Ν.Θ.Κ.)
Ὡς διδάσκαλος καὶ ἐλεήμων, κατεκόσμησας τὴν  Ἐκκλησίαν, καὶ τῆς Λαρίσης τὴν πόλιν ἐποίμανας ἐν διδαχαῖς καὶ ἀγάπῃ δωρούμενος τοῖς ἐνδεέσι τὰ δῶρα τὰ πλούσια. Κτίτωρ  ἅγιε τῆς Μονῆς Ἀναπαυσᾶ, Διονύσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

.

9. ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Στη νότια εξωτερική πλευρά του Ιερού μας Ναού βρίσκονται δύο «Ηλεκτρονικά Στασίδια» (Πληροφορίες & Ενημέρωση ΕΔΩ) εκ των οποίων το ένα είναι αφιερωμένο στην Αγία Φιλοθέη.  Η μνήμη της εορτάζεται στις 19 Φεβρουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι’ ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.
Ακούστε ΕΔΩ:

10. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Στη βόρεια πλευρά της αυλής του Ιερού μας Ναού βρίσκεται κτισμένη η Φιάλη του Αγιασμού αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή, όπου τελούνται οι καθιερωμένες ακολουθίες των αγιασμών του μηνός και των Θεοφανείων. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α’
Ὁ ναός σου Θεοτόκε ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμούς ἀειζώους ἀναβλύζων ἰάματα ὥ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς, ῥῶσιν ἀντλοῦμεν, καί ζωήν τήν αἰώνιον, πρεσβεύεις γάρ σύ τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι, Σωτήρι Χριστῷ, σωθῆναι τάς ψυχᾶς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

11. ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Τιμίου Ξύλου σε ξύλινο σταυρουδάκι. Το σταυρουδάκι σκάλισε με τα χέρια του ο Όσιος Παΐσιος και το έδωσε ως ευλογία. Η μνήμη της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.
Ακούστε ΕΔΩ:

12. ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Είναι ο προστάτης και πολιούχος της πόλεως μας. Στο δεξιό κλίτος της λιτής του Ιερού μας Ναού υπάρχει τοιχογραφία του 2015μ.Χ. όπου εικονίζεται η «Ι.Σύναξις των εν Λαρίση αγίων ιεραρχών κατά την εορτή της Κοιμήσεως του αγίου Αχιλλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης». Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον, φρουρῶν προστάτην, καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

13. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό μας Ναό στις 15 Νοεμβρίου 2016 είχαμε την ευλογία να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε την Τιμία Κάρα του αγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως από την Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνας. Θησαύρισμα του ναού μας αποτελεί η αγιογραφημένη, από μέλος της Ενοριακής μας Συντροφιάς, Ιερά Εικόνα του που βρίσκεται τοποθετημένη σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Ιουνίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ακούστε ΕΔΩ:

14. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 1 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

15. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Στον Ιερό μας Ναό υπάρχει θησαυρισμένο ολόκληρο το υφασμάτινο υπόδημα του αγίου Σπυρίδωνος. Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.
Ακούστε ΕΔΩ:

16. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ιερό μας Ναό είχαμε την ευλογία να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Αικατερίνης από την Ι.Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Θησαύρισμα του ναού μας αποτελεί η αγιογραφημένη, από μέλος της Ενοριακής μας Συντροφιάς, Ιερά Εικόνα της. Η μνήμη της εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.
Ακούστε ΕΔΩ:

 

17. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ´.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

18. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 13 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. δ´.
Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

19. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην ενορία μας υπάρχει ιδιωτικό Παρεκκλήσιον το οποίο τιμάται στη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει στις 26 Ιουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α´.
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ακούστε ΕΔΩ:

20. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ακούστε ΕΔΩ:

21. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο Ι.Λειψάνου του αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, καὶ αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος, τῷ Δεσπότῃ σου Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, καθαιρέτα τοῦ Σατᾶν. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων, τὴν μακαρίαν σου ἄθλησιν.
Ακούστε ΕΔΩ:

22. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Είναι ο προστάτης της Φιλαρμονικής της Ενοριακής μας Συντροφιάς του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης. Βρίσκεται σε αγιογραφία στην Νότια Είσοδο του υπογείου Ι.Ναού μας, που είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Φανούριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος β´.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
Ακούστε ΕΔΩ:

23. ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ

Η μνήμη τους εορτάζεται στις 26 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ´. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ὡς γενεά εὐλογητή τῷ Κυρίῳ, τῆς οὐρανίου ἠξιώθησαν δόξης, ἀσκητικῶς δοξάσαντες Χριστόν ἐπί τῆς γῆς. Ξενοφῶν ὁ Ὅσιος, καί ἡ τούτου συμβία, σύν τοῖς ἀριστεύσασιν, ἱεροῖς αὐτῶν τέκνοις, οὗς εὐφημοῦντες εἴπωμεν φαιδρῶς χαίροις Ὁσίων χορεία τετράριθμε.
Ακούστε ΕΔΩ:

24. ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχια Ι.Λειψάνων των αγίων. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίου Τιμοθέου Αποστόλου στις 22 Ιανουαρίου.
Αγίου Ευστρατίου στις 13 Δεκεμβρίου.
Αγίου Ανδρέα Κρήτης στις 4 Ιουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ἦχος δ´.

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καί νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθήν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τά ἀπόρρητα, καί τήν πίστιν τηρήσας, τόν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ & ΟΡΕΣΤΗ  Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ἡ πενταυγὴς τῶν ἀθλοφόρων χορεία, τῇ τῶν ἀγώνων νοητῇ δαδουχίᾳ, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν αὐγάζει νοητῶς· ὁ σοφὸς Εὐστράτιος, σὺν Αὐξεντίῳ τῷ θείῳ, Ὀρέστης καὶ Μαρδάριος καὶ Εὐγένιος ἅμα, οὗς εὐφημοῦντες εἴπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΙΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ  Ἦχος πλ. α´. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Τοῦ Δαβίδ τήν κινύραν Πάτερ μιμούμενος, ἐν Ἐκκλησία Ὁσίων προσάδεις ἄσμα καινόν, ὡς σοφός ὑφηγητής τοῦ θείου Πνεύματος, σύ γάρ ἐβρόντησας ἡμῖν, τάς τῆς χάριτος ὠδάς, καί λόγον δικαιοσύνης, Ἀνδρέα Πατέρων κλέος, πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ακούστε ΕΔΩ:

 

25. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ιερά Λειψανοθήκη τεμάχιο κλίνης του Αγ. Διονυσίου εν Ολύμπω, Άγιο Μύρο της Αγ. Μαρίνας Άνδρου και τεμάχια Ιερών Λειψάνων του Αγ. Ιακώβου του Πέρσου και των Αγ. Μαρτύρων της Ι.Μ. Οσίου Θεοδοσίου. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Οσίου Διονυσίου εν Ολύμπω στις 23 Ιανουαρίου.
Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος στις 17 Ιουλίου.
Αγίου Ιακώβου του Πέρσου στις 27 Νοεμβρίου.
Αγίων Μαρτύρων Ι.Μ. Οσίου Θεοδοσίου στις 13 Ιανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ  Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τοῦ Ὀλύμπου οἰκήτωρ Πιερίας ἀγλάισμα, καὶ τῆς ἐπωνύμου Μονῆς σου ἱερὸν περιτείχισμα, ἐδείχθης Διονύσιε σοφέ, βιώσας ὥσπερ Ἄγγελος ἐν γῇ, καὶ παρέχεις τὴν ταχεῖαν σου ἀρωγήν, τοὶς εὐλαβῶς κραυγάζουσιν δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πάσιν ἰάματα.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Τοῦ ἐχθροῦ τάς ἐνέδρας ῥύμῃ διέφυγες, καί αὐτῷ προσπλακεῖσα ὑπερηκόντισας, καί ἐκ Θεοῦ τήν δαψιλῆ χάριν ἀπείληφας, ἀποσοβεῖν ἐκ τῶν πιστῶν, νόσους τάς λυμαινώδεις. Δι᾿  ὅ πρέσβευε τῷ Κυρίῳ ὑπέρ ἡμῶν, Μαρίνα, ἔνδοξε.

Ακούστε ΕΔΩ:

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ  Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

 Ὁ Μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδας βλαστός, τὸν δόλιον δράκοντα, τοὶς τῶν αἱμάτων κρουνοίς, ἀθλήσας ἀπέπνιξε, πίστει γὰρ ἀληθείας, μεληδὸν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφόρος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΟΣ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Θεαυγεῖς κοινοβίου Ὁσιομάρτυρας, Θεοδοσίου τοῦ θείου, τοὺς μιαιφόνοις χερσὶν, ἀπηνῶς ἀποκτανθέντας εὐφημήσωμεν, ὡς βιοτῆς μοναδικῆς, ἀκρεμόνας τιμαλφεῖς, στεφάνους ἀξιωθέντας, λαβεῖν σεπτοῦ μαρτυρίου, αὐτῶν πρεσβείας ἐκδεχόμενοι.

Ακούστε ΕΔΩ:

 

26. ΑΓΙΟΥ ΓΕΔΕΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚ ΡΑΨΑΝΗΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχια Ι.Λειψάνων των Αγίων Γεδεών του Νέου Οσιομάρτυρος και του Αγίου Γεωργίου του εκ Ραψάνης. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίου Γεδεών Οσιομάρτυρος στις 30 Δεκεμβρίου.
Αγίου Γεωργίου εκ Ραψάνης στις 5 Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΔΕΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἐναθλήσας νομίμως τὸν ἐχθρὸν καταβέβληκας, καὶ Ὁσιομάρτυς ἐδείχθης, του Σωτῆρος περίδοξος· χειρῶν γὰρ καὶ ποδῶν τὴν ἐκτομήν, ὑπέστης Γεδεὼν καρτερικῶς, διὰ τοῦτο θείαν χάριν νέμεις ἀεί, τοῖς πίστει ἐκβοῶσί σοι· δόξα τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Αναμονή ΗΧΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚ ΡΑΨΑΝΗΣ  Ἦχος α´.

Τῆς Ραψάνης τόν γόνον καί θερμόν ἀντιλήπτορα, καί νεοφανῆ στρατιώτην, τοῦ τῶν ὅλων δεσπόζοντος, Γεώργιον τόν Νέον ἀθλητήν, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις οἱ πιστοί· πᾶσαν χάριν γάρ παρέχει παρά Θεῷ, τοῖς πρός αὐτόν κραυγάζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Ακούστε ΕΔΩ:

27. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΓΑΘΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχια Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παναγιώτη του Νεομάρτυρος, της Αγίας Αγαθής & και του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίου Παναγιώτη Νεομάρτυρος στις 24 Ιουνίου.
Αγίας Αγαθής στις 5 Φεβρουαρίου.
Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη στις 10 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θεῖον βλάστημα τῆς Καισαρείας, καὶ ὁμότροπος τῶν ἀθλοφόρων ἀνεδείχθης, Παναγιώτη μακάριε· τοῦ γὰρ Σωτῆρος κηρύξας τὸ ὄνομα ,ὑπὲρ αὔτοῦ τὸ σὸν αἷμα ἐξέχεας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν το μέγα ἔλεος.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΓΑΘΗΣ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ῥόδον εὔοσμον τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος τοῦ Ζωοδότου, ἀνεδέδειξαι Ἀγαθὴ πανεύφημε· τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγὴν γὰρ ποθήσασα, μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας· μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον τοὺς πόθῳ μεγαλύνοντας τοὺς ἄθλους σου.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ  Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῶν Ὁσίων τὸν βίον ἐκμιμησάμενος, ἐν ἐσχάτοις τοὶς χρόνοις, Πάτερ Ἀρσένιε, ἐπληρώθης δωρεῶν τοῦ θείου Πνεύματος, καὶ θαυμάτων γεγονός, θεοφόρε αὐτουργός, παρέχεις ἐνὶ ἐκάστω, τᾶς ἐκ Θεοῦ χορηγίας, ταὶς ἰκεσίαις σου πρὸς Κύριον.

Ακούστε ΕΔΩ:

28. ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχει θησαυρισμένο σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχιο υφάσματος εκ του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Παταπίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας κλήσεως, ἰχνηλατήσας, ἐκ νεότητας, τᾶς ἐπιδόσεις, δι’ ἀσκήσεως τῷ κόσμῳ ἐξέλαμψας, καὶ δοξασθεῖς ἀπάθειας ταὶς χάρισι, πάθη ποικίλα ἴασαι Πατάπιε, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ακούστε ΕΔΩ:

 

29. ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα δύο χειροτεχνήματα του Οσίου Παϊσίου τα οποία προσέφερε ο Όσιος στον π.Ν.Κ. όταν ο όσιος επισκέφθηκε την Ι.Μ.Κομνηνείου Λαρίσης. Ξυλόγλυπτη Ι.Εικόνα της Παναγίας και Ξυλόγλυπτος Σταυρός. Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Ιουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα, καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος ὁσίων, μιμητὴν καὶ ἰσότιμον, Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισμάτων τὸ μεστόν, ὡς φυλάσσοντα ἐκ πάντων τῶν λυπηρῶν, τοὺς πίστει ἀνακράζοντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.
Ακούστε ΕΔΩ:

 

30. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα δύο Υποδήματα ευλογηθέντα στον Ταξιάρχη του Μανταμάδος. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος δ΄.
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγε, δυσωποῦμέν σὲ ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι ἵνα ταῖς σαῖς δεήσεσι τειχίσῃς ἡμᾶς σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Αναμονή ΗΧΟΥ

31. ΤΙΜΙΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.ΜΟΝΗΣ ΧΟΖΕΒΑ, ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΒΗΘΛΕΕΜ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΕΠΡΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένοι σε Ι.Λειψανοθήκη Τίμιοι Λίθοι του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και τεμάχια Ι.Λειψάνων Αγίων Μαρτύρων Ι.Μ.Χοζεβά, Αγίων Νηπίων Βηθλεέμ, Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Αγίων Μαρτύρων Ι.Μ. Αγίου Σάββα. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίου Γερασίμου Ιορδανίτου στις 4 Μαρτίου.
Αγίων Μαρτύρων Ι.Μ. Χοζεβά στις 3 Οκτωβρίου.
Αγίων Νηπίων Βηθλεέμ στις 29 Δεκεμβρίου.
Αγίου Νικηφόρου του Λεπρου στις 4 Ιανουαρίου.
Αγίων Μαρτύρων Ι.Μ. Αγίου Σάββα στις 20 Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ  Ἦχος δ΄.  Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστῷ ἐκ νεότητος, ἀκολουθήσας πιστῶς, ζωὴν τὴν ἰσάγγελον, ἐπολιτεύσω σαφῶς, Γεράσιμε Ὅσιε· σὺ γὰρ ἐν Ἰορδάνου, διαλάμψας τῇ χώρᾳ, θῆρα καθυποτάσσεις, τῇ στερρᾷ σου ἀσκήσει· Χριστὸς γὰρ ὃν ἐδόξασας, λαμπρῶς σε ἐθαυμάστωσε.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΧΟΖΕΒΑ  Ἦχος γ΄.  Θείας πίστεως.

Ὥσπερ φοίνικες, ἐν τῇ ὀάσει, ὡραΐσατε τὴν ἐν χειμάῤῥῳ, τοῦ Χοῤῥὰθ Ἀββάδες θεῖοι περίοικον, τοῦ Χοζεβᾶ μυρίπνοοι ἴασμοι, οἱ ταῖς αἱμάτων ῥοαῖς ἐξανθήσαντες· ὦ τρισχίλιοι, Πατέρες Ὁσιομάρτυρες, Χριστῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύετε.

Αναμονή ΗΧΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  Ἦχος α΄.  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

 Ὡς θύματα δεκτά, ὡς νεόδρεπτα ῥόδα, καὶ θεία ἀπαρχή, καὶ νεόθυτοι ἄρνες, Χριστῷ τῷ ὥσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, ἁγνὰ Νήπια, τὴν τοῦ Ἡρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα, καὶ δυσωποῦντα ἀπαύστως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ  Ἦχος α΄.

Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ᾽ Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος· χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου.

Ακούστε ΕΔΩ:

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ  Ἦχος δ’. Ὃ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ὡς τοῦ Σωτῆρος ἁγιόλεκτοι ἄρνες, ἐξωρμημένοι ἐκ χωρῶν διαφόρων, τῇ Ποίμνῃ συνεδράμετε Σάββα τοῦ σοφοῦ· ὅθεν θανατούμενοι, ἀπηνείᾳ βαρβάρων, χαίροντες ἀνήλθετε, πρὸς οὐράνιον μάνδραν, καθάπερ Ὅσιοι καί Ἀθληταί, ἐκδυσωποῦντες, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Αναμονή ΗΧΟΥ

32. ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ι.Μ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΟΣΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΕΞ ΙΘΑΚΗΣ

Στον Ιερό Ναό μας υπάρχουν θησαυρισμένα σε Ι.Λειψανοθήκη τεμάχια Ι.Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αγίας Μαρίνας Άνδρου, του Οσίου Σωφρονίου της Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας Άνδρου και του Οσίου Ιωακείμ του Βατοπαιδινού εξ Ιθάκης. Η μνήμη τους εορτάζεται:
Αγίων Μαρτύρων Αγίας Μαρίνας Άνδρου στις 3 Μαΐου.
Οσίου Σωφρονίου Ι.Μ. Αγίας Μαρίνας Άνδρου στις 17 Ιουλίου.
Οσίου Ιωακείμ του Βατοπαιδινού εξ Ιθάκης στις 2 Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τὴν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες, καὶ ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος· τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρὸν κατεπάτησας στερρῶς ὀφθέντα σοὶ Ἀθληφόρε. Καὶ νῦν πηγάζεις τῷ κόσμῳ τῶν ἰαμάτων τὰ δωρήματα.

Αναμονή ΗΧΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΞ ΙΘΑΚΗΣ  Ἦχος γ΄.  Θείας πίστεως.

Θεία χάριτι λελαμπρυσμένος κατεφώτισας τοὺς ἐν σκοτείᾳ, ἀγνωσίας καὶ δουλώσεως πέλοντας, ταῖς διδαχῶν καὶ θαυμάτων ἀκτῖσί σου, Ἰωακείμ, ἀσκητὰ ἐνθεώτατε· γόνε πάντιμε Ἰθάκης, Χριστὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ακούστε ΕΔΩ: