ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε
“Οὐράνιον ἐφύμνιον, ἐν γῇ τελεῖται λαμπρῶς, ἐπίγειον πανήγυριν νῦν ἑορτάζει φαιδρῶς, ἀγγέλων πολίτευμα· ἄνωθεν ὑμνῳδίαις εὐφημοῦσι τοὺς ἄθλους, κάτωθεν Ἐκκλησίᾳ τὴν οὐράνιον δόξαν·
ἣν εὗρες πόνοις καὶ ἄθλοις τοῖς σοῖς  Φανούριε ἔνδοξε”.

2019 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ

ΕΦΕΣΤΙΟΣ Ι.ΕΙΚΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος δ΄. Βασίλειον διάδημα.
Φρουρόν καί προστάτην σε, ἡ Ἐνορία ἡμῶν, ὡς δῶρον κατέχουσα τήν προσφοράν τῶν πιστῶν, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἡ σεπτή εἰκών σου, ἐκ Μάκρης τῆς Ἀσίας, εὑροῦσα οἶκον νέον, τήν Ἐκκλησίαν ταύτην. Καί νῦν Φανούριε ἀθλητά, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΩΡΕΑΣ

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap