Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΝΕΩΝ – ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Ζωντανή μετάδοση) – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΘΕΜΑ

Περιγραφή

Ημ/νια:
Μάιος 24
Ώρα:
7:00 μμ - 8:00 μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
(Κάθε Κυριακή 19:00-20:00 ). 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”
17η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 24-5-20 19:00μμ
ΘΕΜΑ:  “Ο Θεός κρίνει με δικαιοσύνη

ΑΦΟΡΜΗ:  Το βιβλίο της Αγ.Γραφής “ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ” .
Κεφάλαιο: 16     Στίχοι: 9-16

Οι ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μεταδίδονται και ΖΩΝΤΑΝΑ  από ΕΔΩ ή και από την ιστοσελίδα μας
www.galilea.gr 

Ο Α΄ Κύκλος Ομιλιών της φετινής χρονιάς θα έχει κεντρικό θέμα “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” και θα είναι η συνέχιση της ανάλυσης του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης “ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ”, μέσα από το οποίο, ο λόγος του Θεού μας διδάσκει τρόπους πνευματικής ζωής, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και πολλά άλλα θέματα δια των οποίων ενδυναμώνεται ο άνθρωπος στον αγώνα κατάκτησης της αρετής και της, εν Χριστώ δι΄Αγίου Πνεύματος, σωτηρίας του.

KEIMENO

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ

1 ΠΑΝΤΑ τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ Θεῷ, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν ἡμέρᾳ κακῇ ὀλοῦνται. 5 ἀκάθαρτος παρὰ Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος, χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀθῳωθήσεται. 7 ἀρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια, δεκτὰ δὲ παρὰ Θεῷ μᾶλλον ἢ θύειν θυσίας. 8 ὁ ζητῶν τὸν Κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην. (Μασ. 4) 9 πάντα τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου μετὰ δικαιοσύνης· φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμέραν κακήν. 10 μαντεῖον ἐπὶ χείλεσι βασιλέως, ἐν δὲ κρίσει οὐ μὴ πλανηθῇ τὸ στόμα αὐτοῦ. 11 ροπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη παρὰ Κυρίῳ, τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάθμια δίκαια. 12 βλέλυγμα βασιλεῖ ὁ ποιῶν κακά, μετὰ γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται θρόνος ἀρχῆς. 13 δεκτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια, λόγους δὲ ὀρθοὺς ἀγαπᾷ. 14 θυμὸς βασιλέως ἄγγελος θανάτου, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτόν. 15 ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως, οἱ δὲ προσδεκτοὶ αὐτῷ ὥσπερ νέφος ὄψιμον. 16 νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου, νοσσιαί δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον. 17 τρίβοι ζωῆς ἐκκλίνουσιν ἀπὸ κακῶν, μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης. ὁ δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαθοῖς ἔσται, ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους σοφισθήσεται. ὅς φυλάσσει τὰς ἑαυτοῦ ὁδούς, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται στόματος αὐτοῦ. 18 πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις, πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη. 19 κρείσσων πραΰθυμος μετὰ ταπεινώσεως ἢ ὃς διαιρεῖται σκῦλα μετὰ ὑβριστῶν. 20 συνετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν, πεποιθὼς δὲ ἐπὶ Θεῷ μακαριστός. 21 τοὺς σοφοὺς καὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσιν, οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκούσονται. 22 πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς κεκτημένοις, παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή. 23 καρδία σοφοῦ νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος, ἐπὶ δὲ χείλεσι φορέσει ἐπιγνωμοσύνην. 24 κηρία μέλιτος λόγοι καλοί, γλύκασμα δὲ αὐτοῦ ἴασις ψυχῆς. 25 εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρί, τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ᾅδου. 26 ἀνὴρ ἐν πόνοις πονεῖ ἑαυτῷ καὶ ἐκβιάζεται τὴν ἀπώλειαν ἑαυτοῦ, ὁ μέντοι σκολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ στόματι φορεῖ τὴν ἀπώλειαν. 27 ἀνὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ κακά, ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτοῦ χειλέων θησαυρίζει πῦρ. 28 ἀνὴρ σκολιὸς διαπέμπεται κακά, καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύει κακοῖς καὶ διαχωρίζει φίλους. 29 ἀνὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων καὶ ἀπάγει αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς. 30 στηρίζων δὲ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διαλογίζεται διεστραμμένα, ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ κακά· οὗτος κάμινός ἐστι κακίας. 31 στέφανος καυχήσεως γῆρας, ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσκεται. 32 κρείσσων ἀνὴρ μακρόθυμος ἰσχυροῦ, ὁ δὲ κρατῶν ὀργῆς κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν. 33 εἰς κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις, παρὰ δὲ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ

1 Ολα τα έργα του ταπεινόφρονος και τα πλέον µυστικά είναι ολοφάνερα ενώπιον του Θεού. Οι ασεβείς όµως και τα έργα των κατά την ηµέραν της οργής του Θεοϋ θα εξολοθρευθούν. 5 Ακάθαρτος είναι ενώπιον του Κυρίου κάθε επηρµένος και υπερήφανος. Και εκείνος ο οποίος έδωσε το χέρι του στο χέρι άλλου, δια να επιβεβαιώση έτσι την αδικίαν, που θα διαπράξη, δεν θα θεωρηθή αθώος ούτε και θα αποφύγη την δικαίαν τιµωρίαν. 7 Η αρχή και το θεµέλιον της εναρέτου ζωής είναι το να πράττη πάντοτε ο άνθρωπος το δίκαιον, το σύµφωνον µε το θέληµα του Θεού. Τα έργα δε της αρετής και της δικαιοσύνης είναι περισσότερον ευπρόσδεκτα στον Θεόν από την προσφοράν θυσιών. 8 Εκείνος, ο οποίος ζητεί να εύρη τον Κυριον, θα αποκτήση την αληθινήν γνώσιν και την αρετήν. Οσοι ειλικρινώς ζητούν τον Κυριον, θα εύρουν και θα απολαύσουν ψυχικήν ειρήνην. 9  Ολα τα έργα του Κυρίου γίνονται πάντοτε µετά δικαιοσύνης. Εάν δε ο ασεβής δεν τιµωρήται, φυλάσσεται δια να τιµωρηθή κατά την ηµέραν της οργής του Κυρίου. Παρ. 10 Μαντείον αληθείας υπάρχει εις τα χείλη του συνετού βασιλέως. Κατά δε την ώραν, που δικάζει, δεν θα πλανηθή, ώστε το στόµα αυτού να εκφέρη πεπλανηµένην απόφασιν. Παρ. 11 Ζυγαριά ακριβοδικαία είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αι δε αποφάσεις και αι κρίσστου είναι δίκαιαι, όπως τα ακριβή ζύγια. 12 Αποκρουστικός και µισητός είναι, και πρέπει να είναι, στον συνετόν βασιλέα εκείνος, που διαπράττει κακά έργα. ∆ιότι η βάσις και η δύναµις του βασιλικού θρόνου είναι η δικαιοσύνη.13 Ευπρόσδεκτα είναι ενώπιον του συνετού βασιλέως τα χείλη, που εκφράζουν το ορθόν και το δίκαιον. Αγαπᾷ δε ο βασιλεύς τους αληθινούς και συνετούς λόγους.14 Η οργή όµως του βασιλέως εναντίον κάποιου είναι προάγγελος θανατικής καταδίκης δι’ εκείνον. Ο συνετός όµως και σοφός σύµβουλος θα φροντίση να εξευµενίση και να καταπραΰνη τον εξωργισµένον βασιλέα. 15  Ο βασιλεύς και ο υιός του βασιλέως πρέπει να ευρίσκεται πάντοτε µέσα στο φως της εναρέτου ζωής. Οι δε σοφοί και συνετοί σύµβουλοι γίνονται ευπρόσδεκτοι εις αυτόν, όπως ευπρόσδεκτος γίνεται η οψιµος βροχή νέφους. 16 Αι φωλεαί της σοφίας, οι τόποι όπου ζουν και συσκέπτονται οι κατά Θεόν ενάρετοι, είναι πολυτιµότεροι από τον χρυσόν. Αι φωλεαί αυταί της συνέσεως και φρονήσεως είναι πολυτιµότεραι από το αργύριον. 17  ∆ρόµοι εναρέτου ζωής αποµακρύνουν και προφυλάσσουν από συµφοράς. Οι δρόµοι της δικαιοσύνης χαρίζουν µακρότητα ζωής. Εκείνος ο οποίος δέχεται την θείαν παιδαγωγίαν και µόρφωσιν, θα ζήση και θα µείνη εν µέσω αγαθών. Εκείνος που ακούει και τηρεί τους ορθούς ελέγχους, θα γίνη σοφός. Εκείνος που προσέχει τους τρόπους της ζωής και της ενεργείας του, περιφρουρεί την ψυχήν του. Εκείνος που αγαπά την ειρηνικήν και χαρούµενην ζωήν, φυλάσσει προσεκτικά το στόµα του, ώστε να µη λαλή κατά τρόπον ενοχλητικόν και απερίσκεπτον. 18Προ πάσης συντριβής προηγείται αλαζονεία και υπερηφάνεια. Προ πάσης δε καταστρεπτικής πτώσεως υπάρχει η κακοφροσύνη. 19  Καλύτερος και προτιµότερος είναι ο πράος και ο ταπεινόφρων η εκείνος ο οποίος ύστερα από νίκην µοιράζει τα λάφυρα µε τους αλαζονικούς και υπερηφάνους συµµάχους του.  20 Εκείνος ο οποίος φέρεται µε σύνεσιν εις τας περιστάσεις και υποθέσεις της ζωής του, θα εύρη το αγαθόν και την ευτυχίαν. Εκείνος που στηρίζει τας ελπίδας του στον Θεόν, είναι αξιέπαινος και αξιοµακάριστος. 21  Οι χωρίς την κατά Θεόν µόρφωσιν και ζωήν άνθρωποι ονοµάζουν τους σοφούς και συνετούς ασηµάντους και ανοήτους. Οι γλυκοµίλητοι όµως και φιλοµαθείς θα ακούσουν και θα µάθουν πολύ περισσότερα καλά και συνετά από τους σοφούς.  22 Η σύνεσις και η φρόνησις, δι’ όσους την έχουν ως κτήµα των, είναι πηγή ζωής. Ενῷ η παιδαγωγία των αφρόνων είναι κακή και επιβλαβής δια τους ιδίους. 23  Ο νους και η καρδία του αληθινά σοφού θα σκεφθή και θα µελετήση όσα λόγια πρόκειται να βγουν από το στόµα του. Κατανοεί δε και γνωρίζει, όσα θα προφέρουν τα χείλη του. 24 Οι καλοί λόγοι είναι γλυκείς και ωφέλιµοι, όπως η κηρήθρα. Αυτή δε η γλυκύτης των καλών λόγων είναι θεραπεία και παρηγορία της ψυχής. 25  Υπάρχουν πορείαι της ζωής, αι οποίαι θεωρούνται ορθαί και ωφέλιµοι στους ανθρώπους, αλλ’ αι οποίαι καταλήγουν εν τέλει εις τα βάθη του άδου. Παρ. 26 Καθε εργατικός άνθρωπος κοπιάζει δια τον εαυτόν του, δια να αποδιώξη την από την πείναν καταστροφήν του. Ο διεστραµµένος όµως και αργόσχολος φέρει ο ίδιος στο στόµα του τον όλεθρόν του. 27 Ο άµυαλος άνθρωπος σκάπτει µε τα ίδια του τα χέρια τον λάκκον της δυστυχίας του. Και επάνω εις τα χείλη του αποθησαυρίζει πυρ, το οποίον θα τον κατακαύση. 28 Ο διεστραµµένος άνθρωπος διασκορπίζει ολόγυρά του την δυστυχίαν, και µε το αναµµένο δαυλί της δολιότητός του ανάπτει πυρκαϊάς κακών γύρω του. Χωρίζει δέ µε τας διαβολάς και συκοφαντίας του φίλους αγαπητούς. 29 Ανθρωπος παράνοµος αποπειράται κακά εναντίον των φίλων του και τους παρασύρει εις δρόµους πονηρούς και ολεθρίους. 30 Προσηλώνει ατενώς το βλέµµα του εις κάποιον στόχον του, σκέπτεται διεστραµµένα και µε τα χείλη του εκφράζει και καθορίζει όλα τα κακά σχέδιά του. Αυτός είναι αναµµένο καµίνι κακίας. 31 Το έντιµον και καλόν γήρας είναι στέφανος δόξης και καυχήσεως. Τέτοιο γήρας όµως επιτυγχάνεται στους δρόµους της αρετής. 32 Καλύτερος και προτιµότερος είναι ανήρ υπαµονητικός και πράος από τον ισχυρόν. Εκείνος δε ο οποίος κυριαρχεί επί του εαυτού του και συγκρατεί την οργήν του, είναι καλύτερος από εκείνον που καταλαµβάνει πόλιν. 33 Ολα τα κακά, τα οποία κάµνουν οι ασεβείς, επέρχονται εναντίον αυτών των ιδίων. Μονον δε το ορθόν και το δίκαιον ευλογείται και παρέχεται από τον Θεόν.

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap