Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ (ζωντανή μετάδοση) και κείμενο της Ι.Ακολουθίας

Περιγραφή

Ημ/νια:
Απρίλιος 21
Ώρα:
7:30 πμ - 11:00 πμ

Κυριακή των Βαΐων

Σημείωση  βασική. Τα κείμενα των τροπαρίων της Ι.Ακολουθίας της Κυριακής των Βαΐων μπορεί κανείς να τα διαβάσει ή να τα κατεβάσει από ΕΔΩ

Η Θ.Λειτουργία και το λειτουργικό Κήρυγμα θα μεταδοθούν ζωντανά από ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση) από την Ιστοσελίδα μας.

«Ὡς οἱ Παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες» Ἀπολυτίκιον πρβλ.Ματθ.21.15

Μεγάλη εἶναι ἠ σημερινή ἡμέρα. Πραγματικό πανηγύρι.

Ὁ Κύριος πάνω σ’ ἕνα μικρό γαϊδουράκι εἰσέρχεται στά Ἰεροσόλυμα «ὁ δε πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τα ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δε ἔκοπτον κλάδους ἀπό τῶν δένδρων και ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ». Ματθ. 21.8.

«Οι δε ὄχλοι οἱ προάγοντες και οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις». Ματθ.21.9

Γι’ αὐτό τρῶμε ψάρι σήμερα. Μέ τέτοιο πανηγύρι μπορεῖς νά νηστέψεις;

Κατόπιν ὁ Κύριος ὡς ἀφεντικό «εἰσῆλθεν… εἰς το ἱερόν τοῦ Θεοῦ, και ἐξέβαλε πάντας τους πωλοῦντας και ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, και τας τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε και τας καθέδρας τῶν πωλούντων τας περιστεράς»,  Ματθ. 21.12

ἐκεῖ  «προσῆλθον αὐτῷ χωλοί και τυφλοί ἐν τῷ ἱερῷ και ἐθεράπευσεν αὐτούς».Ματθ.21.14

Ἀλλά «ἰδόντες… οἱ ἀρχιερεῖς και οἱ γραμματεῖς τα θαυμάσια ἃ ἐποίησε και τους παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ και λέγοντας, ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ, ἠγανάκτησαν». Ματθ.21.15

«και  εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δε᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· ὅτι ἐκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον». Ματθ. 21.16

Μέσα σ’ αὐτό τό πανηγύρι ἤλθαμε κι ἐμεῖς σήμερα μαζί μέ τούς ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων νά γιορτάσουμε καί νά ποῦμε «ὅθεν καί ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες σοί τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» .

Ἐκεῖνοι οἱ παῖδες ἔφεραν τά σύμβολα τῆς νίκης.

Ἐμεῖς τί σύμβολα νίκης φέρουμε;

Ὅταν ὁ Κύριος λέγει οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον σημαίνει ὅτι μόνο τήν δοξολογία καί τόν ὕμνο τῶν ἁγνῶν καί καθαρῶν σάν τά παιδιά δέχεται.

«Αμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μη στραφῆτε και γένησθε ὡς τα παιδία, οὐ μη εἰσέλθητε εἰς την βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» . Ματθ. 18.3

«ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτόν ὡς το παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».Ματθ. 18.4 

 Αὐτά εἶναι τά σύμβολα τῆς νίκης πού ἔφεραν τά παιδιά, οἱ ἀρετές καί ἔτσι ὑμνοῦσαν τόν Κύριο.

Ἐμεῖς τί σύμβολα ἔχουμε;  Ποιά σύμβολα ὡς οἱ παῖδες φέρουμε γιά νά ὑμνήσουμε τόν Κύριο;

Τίς κακίες μας;  Τό ὅτι δέν ζητήσαμε τήν συγνώμη ἀπό τόν Κύριο, διά τῆς ἐξομολογήσεως. Τό ὅτι ζοῦμε μέ ἀχαριστία πρός τόν Θεό καί μέ περισσότερη προτίμηση τοῦ μάταιου ἐκοσμικευμένου φρονήματος;

Ἀπό αὐτά τά στόματα δέχεται τόν ὕμνο ὁ Κύριος. Τῶν ἀνθρώπων πού νίκησαν τήν ἁμαρτία τῆς ἡδονῆς γιατί νήστεψαν, γιατί ἐκδίωξαν τούς πειρασμούς, γιατί ἀγωνίσθηκαν στήν προσευχή, γιατί καλλιέργησαν τήν ἀγάπη κι ὄχι τό μῖσος. Αὐτοί κρατοῦν τά σύμβολα τῆς νίκης κατά τῆς ἁμαρτίας.

Ἄν δέν φέρουμε τά σύμβολα τῆς νίκης, κατά τῆς ἁμαρτίας τότε δέν θά μπορέσουμε νά δοξολογήσουμε τόν Κύριο. Ἀπόδειξη ὅτι ὁ πιό πολύς κόσμος φεύγει τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί δέν κάθεται να ὑμνήσει τόν Κύριο πού μᾶς χάρισε τήν Ἀνάσταση γιατί δέν φέρει τά σύμβολα τῆς νίκης, γιατί δέν νήστεψε, δέν ἐξομολογήθηκε, δέν ἄσκησε τήν ἀρετή  καί γενικά δέν ἀγωνίζεται κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κακοῦ του ἑαυτοῦ.

Ὅμως ἀγαπητοί μου ἔχομαι ἔστω καί τήν δωδεκάτη νά φέρουμε ὅλοι μας τά σύμβολα τῆς νίκης γιά νά δοξάσουμε τόν Κύριο καί τήν Ἀνάστασή του ὡς οἱ Παῖδες.

 

Translate »