Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (Ζωντανή μετάδοση)

Χώρος Διεξαγωγής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Λεωφ.Κ.Καραμανλή καί Αρκαδίου
ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΗΣ 41336 Ελλάδα
Phone:
2410280569
Website:
galilea.gr

Περιγραφή

Ημ/νια:
5 Μαΐου
Ώρα:
7:30 πμ - 9:30 πμ

Θεία Λειτουργία – Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος  5/5/2021 7:30-9:00π.μ.
Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας ΕΔΩ
(Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. 
Ταχὺ προκατάλαβε.
Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα, ἰχνηλατοῦσα σεμνή, εἰρήνης ἐπώνυμος, δι’ ἐπιπνοίας Θεοῦ, ἐδείχθης πανεύφημε, σὺ γὰρ τοῦ πολέμου, τᾶς ἐνέδρας φυγοῦσα, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς παρθένος φρονίμη, διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἠμὶν αἴτησαι.

ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αὐτή ἦταν μονογενής θυγατέρα τοῦ βασιλίσκου Λικινίου καί Λικινίας τῆς μητέρας, καταγόμενη ἀπό τήν πόλι, πού λέγεται Μαγεδώ, κατά τό ἔτος 315, καί ὡνομάσθηκε ἀρχικά ἀπό τούς γονεῖς της Πηνελόπη.  Ἐπειδή ἦταν ὡραία καί ξεπερνοῦσε στήν ὀμορφιά ὅλες τίς νέες, πού ἦταν στήν ἐποχή της, γι’ αὐτό ζοῦσε ἐπάνω σέ ἕναν ὑψηλό πύργο, τόν ὁποίο ἔκτισε ὁ πατέρας της, μαζί μέ δέκα τρεῖς ὥραῖες ὑπηρέτριες, ἔχοντας πολύν πλοῦτο καί θρόνο καί τράπεζα καί λυχνία, πού ἦταν κατασκευασμένα ἀπό χρυσάφι.
Ὅταν δέ ὡρίσθηκε ἀπό τόν πατέρα της νά μένη μέσα στόν πύργο, ἦταν ἕξι ἐτῶν καί παιδαγωγεῖτο καί διδασκόταν ἀπό ἕναν γέροντα, Ἀπελλιανό λεγόμενο, τόν ὁποῖο διώρισε ἐπάνω σ’ αὐτήν ὁ πατέρας της Λικίνιος. Κάποια ἡμέρα βλέπει ἡ Ἁγία ἕνα περιστέρι, πού μπῆκε μέσα στόν πύργο καί κρατοῦσε ἕνα κλαδί ἐλιᾶς στό στόμα του, τό ὁποίο ἔβαλε ἐπάνω στήν χρυσῆ τράπεζα. Παρόμοια εἶδε καί ἔναν ἀετό, πού κρατοῦσε ἕνα στεφάνι πλεγμένο ἀπό ἄνθη, τό ὁποῖο ἔβαλε καί αὐτό ἐπάνω στήν ἴδια τράπεζα. Ἔπειτα εἶδε ἕναν κόρακα, πού μπῆκε ἀπό τό ἄλλο παράθυρο καί κρατοῦσε ἕνα φίδι, τό ὁποῖο, τοποθέτησε ἐπάνω στήν ἴδια τράπεζα. Βλέποντας λοιπόν αὐτά ἡ κόρη, άποροῦσε καί συλλογιζόταν, τί ἄραγε νά σημαίνουν!
Ὁ γέροντας Ἀπελλιανός ὁ διδάσκαλός της, τά ἐξήγησε αὐτά στήν κόρη λέγοντας, ὅτι τό περιστέρι φανερώνει τήν παιδεία τῆς γνώμης· τό κλαδί τῆς ἐλιᾶς φανερώνει σφραγῖδα πραγμάτων καί ἄνοιγμα καί τύπου βαπτίσματος. Ὁ ἀετός, ἐπειδή εἶναι βασιλιάς τῶν πουλιῶν, προεικονίζει διά μέσου τοῦ στεφάνου τήν νίκη, πού πρόκειται νά κάνης γιά ἐκλεκτά καί ἀγαθά πράγματα. Ὁ κόρακας μέ τό φίδι φανερώνει, ὅτι θά δοκιμάσης θλίψι καί ταλαιπωρία. Καί νά μιλήσουμε μέ συντομία μέ τήν ἀξήγησι που ἔκανε ὁ Ἀπελλιανός τῶν πραγμάτων, πού φανερώθηκαν, φανέρωνε τόν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου, πού ἐπρόκειτο ἡ Ἁγία νά τελιώση γιά τόν Θεό.
Καί αὐτά, πού θά λεχθοῦν στήν συνέχεια καί ἀναφέρονται στήν Ἁγία αὐτή, εἶναι παράδοξα καί ὑπερφυσικά. Διότι λένε, ὄτι Ἄγγελος Κυρίου τῆς ἔδωσε τό ὄνομα καί ἀντί Πηνελόπης τήν μετωνόμασε σέ Εἰρήνη καί στήν συνέχεια, ὅτι Ἄγγελος Κυρίου τήν δίδαξε τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς προεῖπε, ὅτι πολλές χιλιάδες ψυχῶν θά σωθοῦν διά μέσου αὐτής καί ὅτι θά τῆς παρουσιασθῆ μέ θαυμαστό τρόπο ὁ Τιμόθεος, ὁ μαθητής τοῦ Παύλου καί θά τήν βαπτίση. Ὅταν δέ ὅλα αὐτά πραγματοποιήθηκαν, τότε ἡ μακάρια Εἰρήνη γκρέμισε κάτω τά εἰδωλα τοῦ πατέρα της καί τά σύντριψε.
Ἀρχικά λοιπόν ἐξετάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο της τόν πατέρα, ὁ ὁποῖος, ὅταν τήν βρῆκε νά παραμένη στήν τοῦ Χριστοῦ πίστι, πρόσταξε νά τήν δέσουν καί ἐτσι δεμένη, νά τήν καταπατήσουν τά ἄλογα. Ἕνα .αλογο >ομως, ἀντί νά κάνη στήν Ἁγία κάποιο κακό, ἐξαγριώθηκε κατά τοῦ πατέρα της καί, ἀφοῦ τόν ἔρριξε κάτω στήν γῆ, ἔσπασε τό δεξί του χέρι καί αὐτόν μέν θανάτωσε, ἐνπω τήν Ἁγία τήν μακάρισε μέ ἀθρώπινη φωνή. Ἀφοῦ λύθηκε ὅμως ἡ Μάρτυς ἀπό τά δεσμά, παρακλήθηκε ἀπό τούς παρευρισκόμενους καί μέ τήν προσευχή της ἀνέστησε τόν πατέρα της, ὁ ὁποῖος πίστευσε στόν Χριστό μαζί μέ τήν γυναῖκα του καί μέ ἀλλες τρεῖς χιλιάδες ἀνθρώπων, πού ὅλοι δέχθηκαν τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ δέ πατέρας της, ἀφοῦ μετά ἀπό αὐτά έγκατέλειψε τήν βασιλεία, κατοίκησε στόν πύργο ἐκεῖνο, τόν ὁποῖο ἔκτισε γιά τήν θυγατέρα του καί ἐκεῖ μέ μετάνοια πέρασε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.Ὅταν ὄμως πέθανε ὁ πατέρας της, ἔγινε ἄλλος βασιλιάς, Σεδεκίας λεγόμενος, ὁ ὁποῖος ἀνάγκασε τήν Ἁγία νά θυσιάσει στά εἴδωλα Καί ἐπειδή δέν πείσθηκε, γιά αὐτό ρίχθηκε κατακέφαλα ἡ μακάρια μέσα σέ ἔναν λάκκο βαθύτατο, στόν ὁποῖο ἦταν διάφορα ἑρπετά καί φίδια φαρμακερά. Ἀφοῦ ὅμως ἔκανε ἐκεῖ 14 ἡμέρες βγῆκε ἀβλαβής, τότε πριόνισαν τά πόδια της, ἀλλά μέ ἐπιστασία θείου Ἀγγέλου ἔγινε πάλι ὑγιής.
Κατόπιν τήν ἔδεσαν σέ τροχό, τό δέ νερό, πού κινοῦσε τόν τροχό, ἐνῶ φερόταν πρός τά κάτω, σταμάτησε ἀμέσως καί ἡ Ἁγία παρέμεινε ἀβλαβής. Καί ἐξ αἰτίας τοῦ θαύματος αὐτοῦ πίστεψαν στόν Χριστό 8.000 ψυχές. Ὅταν δέ ὁ βασιλιάς Σεδεκίας ἐξέπεσε ἀπό τήν Βασιλεία καί ὁ υἱός του Σαβώρ πολεμοῦσε ἐκείνους,  πού ἔβγαλαν τόν πατέρα του ἀπό τήν βασιλεία, τότε ἡ Ἁγία Εἰρήνη συνάντησε ἔξω ἀπό τήν πόλη Μαγεδών τόν Σαβώρ καί τό στράτευμα,  πού εἶχε μαζί του. Ἀφοῦ λοιπόν προσευχήθηκε, τούς χτύπησε ὅλους μέ τύφλωση καί ἀορασια, ὁπότε δέν ἔβλεπαν ποῦ νά πᾶνε καί πάλι, ἀφοῦ προσευχήθηκε,  τούς χάρισε τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν τους.
Γι’ αὐτό κάρφωσαν οἱ ἀχάριστοι τίς πτέρνες τῆς Ἁγίας καί τήν φόρτωσαν μέ ἔναν σάκκο γεμᾶτο ἀπό ἄμμο καί ἔτσι φορτωμένη τήν ἔδιωξαν μέ βία σέ ἀπόσταση τριῶν μιλίων. Ἐπειδή ὅμως ἡ γῆ σχίσθηκε στά δύο καί δέχθηκε μέσα 10.000 ἀπό τούς ἀπιστους,  ἐξ αἰτίας αὐτοῦ προσῆλθαν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἕως 30.000 ἄνθρωποι ἀλλά ὁ βασιλιάς πάλι παρέμεινε στήν ἀπιστία. Τότε, ἀφοῦ ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου,  τόν κτύπησε καί τόν θανάτωσε. Τότε ἡ Ἁγία, ἀφοῦ πῆρε ἄδεια καί ἐλευθερία, περπατοῦσε μέσα στήν πόλι καί ἔκανε πολλά θαυμάσια. Πηγαίνοντας δέ καί στον πύργο, ὅπου ἦταν ὁ πατέρας της, μαζί μέ τόν Ἱερέα Τιμόθεο, κάνει μέ τἠν διδασκαλία της νά προσέλθουν στήν πίστι τοῦ Χριστοῦ πέντε χιλιάδες Ἔλληνες. Μαζί ὅμως μέ αὐτούς πίστεψαν καί 33 ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἦταν διωρισμένοι νά φυλάγουν τόν Πύργο αυτοί δέ ὅλοι ἔλαβαν καί τό Ἅγιο Βάπτισμα.
Ὅταν ἦλθε στήν πόλη, πού λέγεται Καλλίνικο, ὅπου ἦταν ὁ βασιλιᾶς Νουμεριανός, συγγενής ὅντας τῶν πρώην βασιλέων, παρουσιάσθηκε σέ αὐτόν καί  ὡμολόγησε τόν Χριστό. ὁπότε τήν βάζουν σέ τρία χαλκώματένια βόδια πυρακτωμένα, μεταθέτοντάς την ἀπό τό πρῶτο στό δεύτερο καί ἀπό τό δεύτερο στό τρίτο. Τό τρίτο βόδι. ἐνῶ ἦταν ἄψυχο, παραδόξως περπάτησε, ἔπειτα σχίσθηκε,  ὁπότε βγῆκε ἡ Ἁγία ἀπό αὐτό ἄφλεκτη και ἀβλαβής. Πολλοί δέ ἄπιστοι, ὅταν εἶδαν αὐτό τό θαυμάσιο γεγονός,  πίστευσαν στόν Χριστό, ἕως 10 μυριάδες ἄνθρωποι, δηλαδή 100.000. Ὅταν δέ ὁ βασιλιάς ἐπρόκειτο νά πεθάνη, παρήγγειλε στόν ἔπαρχο νά τιμωρήση μέ διάφορα βάσανο τήν Ἁγία.
Καί ὁ ἔπαρχος, ἀφοῦ ἔδωσε τήν Μάρτυρα μέ ἁλυσίδες, ἄναψε ἀπό κάτω της πυρκαγιά. Ἀφοῦ ὅμως κατέβηκε Ἄγγελος Κυρίου, καί τήν φωτιά ἔσβησε καί τήν Ἁγία διαφύλαξε ἀβλαβῆ. Τότε ὁ ἔπαρχος βλέποντας αὐτό, πίστευσε στόν Χριστό μέ τούς ἀνθρώπους του. Ἐπειδή ὅμως ἡ φήμη τῆς  Ἀγίας διαδόθηκε, για αὐτό τήν ἄκουσε καί ὁ Σαβώριος ὁ τῶν Περσῶν βασιλιάς, καί πρόσταξε νά ἀποκεφαλίσουν τήν Μάρτυρα.
Ἀφοῦ λοιπόν ἀποκεφαλίσθηκε ἡ τοῦ Χριστοῦ καλλίνικη Εἰρήνη, τοποθετήθηκε σέ τάφο, ἀλλά πάλι ἀπό θεῖο Ἄγγελο άνασταίνεται, ὁ ὁποῖος καί τήν μακάρισε, διότι μαρτύρησε ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. Μακάρισε ἀκόμη καί ἐκείνους, πού πίστευσαν στόν Χριστό μέ αὐτήν. Μακάρισε και τρίτον ἐκείνους, πού ἐκείνος πού θά μνημονεύουν τό ὄνομά της, ἑορτάζοντας τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου της. Ἀφοῦ λοιπόν ἀναστήθηκε, λέγεται, ὅτι μπῆκε στήν πόλι, πού λέγεται Μεσημβρία, κρατῶντας στά χέρια της ἔνα κλαδί ἐλιᾶς καί ἔτσι παρουσιάσθηκε στόν Βασιλιά.
Ὁ βασιλιάς, ὅταν τήν εἶδε, πίστευσε στόν Χριστό καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν Πρεσβύτερο Τιμόθεο μαζί μέ ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων πολλών δεκάδων χιλιάδων. Ἔπειτα πῆγε ἡ Ἁγία στήν δική της πόλι Μαγεδών, πρός τούς γονεῖς της καί τόν μέν πατέρα της πένθησε, ὥς προαποθανόντα, καί ἀφοῦ εἶδε καί ἀποχαιρέτησε τήν μητέρα της,  ἀνελήφθη ἀπό μία νεφέλη καί πῆγε στήν Ἔφεσο καί ἐκεῖ ἔμεινε καιρό,  ἐπιτελῶντας πάρα πολλά θαύματα καί τιμώμενη ἐξίσου μέ τόν Ἀπόστολο καί μετά ἀπό αὐτά συνάντησε τόν διδάσκαλο της Ἀπελλιανό.
Καί ἀφοῦ ἡ Ἀγἰα δίδαξε ὅσους ἦταν στήν Ἔφεσο, πῆρε μαζί της μόνο ἕξι καί τόν Ἀπελλιανό καί βγῆκε ἔξω ἀπό τήν πόλι τῆς Ἐφέσου καί ἐκεί βρίσκοντας ἕναν καινούργιο τάφο, μέσα στόν ὁποῖο κανένας δέν τοποθετήθηκε, μπῆκε σέ αὐτόν ἐπάνω δέ ἀπό τόν τάφο ἔβαλε ὁ Απελλιανός μία πέτρα. Διέταξε ὅμως ἡ Ἁγία, ἀκόμη ζῶντας, μέχρι τέσσερις ἡμέρες νά μή κινήση κανένας τήν πέτρα,  πού ἐπρόκειτο νά βάλη ἐπάνω στόν τάφο ὁ διδάσκαλὀς της. Ἀφοῦ ὅμως πέρασαν δύο ἡμέρες, πῆγε στόν τάφο ὁ διδάσκαλος της καί ὤ τοῦ θαύματος! βρῆκε σηκωμένη την πέτρα ἀπό ἐκεῖ παρόμοια βρῆκε παρμένο καί τό σῶμα τῆς Μάρτυρος.
Αὐτά στούς μέν ταπεινούς καί ἀδύνατους λογισμούς τών ἀνθρώπων, μπορεῖ νά φανοῦν ἀπίστευτα καί ἀπίθανα, στὀν Θεό ὅμως εἶναι ὅλα δυνατά, ὅσα εἶναι στούς ἀνθρώπους ἀδύνατα. Παρουσιάσθηκε δέ ἡ Ἁγία σέ κρίσι, πρῶτα μέν ἀπό τόν πατέρα της Λικίνιο, δεύτερον ἀπό τόν Σεδεκία καί Σαβώρ καί τόν Νουμεριανό, υἱό τοῦ Σεβαστιανού, καἰ ἀπό τόν ἔπαρχο Βαύδωνα και τόν Σαβώριο, Περσῶν βασιλέα. Οἱ πόλεις στίς ὁποῖες μαρτύρησε εἶναι οἱ ἑξῆς Μαγεδών ἡ πατρίδα της,  Καλλίνικος, Κωνσταντίνα και Μεσημβρία.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Ε΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α’» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

Translate »

0

Μοιράσου
Copy link
Powered by Social Snap