Categories: ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Leave a comment

Προσευχή για το πρόσφορο

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΖΥΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΟ

(Μπορεῖ νὰ λέγεται τὴν ὥρα τῆς προετοιμασίας διὰ τὴν ζύμωσιν τῆς προσφορᾶς)

1. Ἀρχίζουμε μὲ « Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
2. Στὴ συνέχεια τὸ Τρισάγιον « Ἅγιος ὁ Θεός.. . Δόξα.. . Καὶ νῦν.. . Παναγία Τριάς.. . Κύριε ἐλέησον ( γ´). Δόξα.. . Καὶ νῦν.. . Πάτερ Ἡμῶν…»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    Κύριε, πόσο θαυμαστὸ εἶναι, σὲ ὁλόκληρη τὴ γῆ, τὸ Ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δόξα Σου! Βρίσκεται ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς στοὺς ὁποίους κοιτάζω καὶ  θαυμάζω τὰ  δημιουργήματα τῶν χειρῶν Σου.
    Σὰν διψασμένο ἐλάφι, ποὺ τρέχει στὶς γάργαρες καὶ καθαρὲς πηγές, ἡ ψυχή μου διψᾶ γιὰ Σένα Κύριε κι ἔχει μεγάλο πόθο νὰ Σὲ συναντήσει. Διψᾶ ἡ ψυχή μου νὰ συναντήσει Ἐσένα τὸν αἰωνίως ὑπάρχοντα ἀληθινὸ Θεό.  
    Πότε λοιπόν, Κύριε, θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἐμφανισθῶ ἐνώπιόν Σου; Τὰ δάκρυά μου, μέρα καὶ νύχτα, ἔγιναν γιὰ μένα τὸ καθημερινὸ ψωμί μου. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι σύντομα θὰ ἀξιωθῶ νὰ ἔλθω κοντά Σου, ἐκεῖ στὸν Ἱερὸ Ναό Σου μὲ ψαλμοὺς καὶ μὲ δοξολογίες ποὺ προκαλοῦν μεγάλη ἀγαλλίαση στὴν ψυχή μου. Ἐκεῖ ὅπου, κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή τους, ὅλοι οἱ ἅγιοί Σου ἦταν παρόντες, ἐδιδάσκοντο μὲ ὑπομονὴ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων ἀποστόλων, προσηύχοντο, ἐπικοινωνοῦσαν μεταξύ τους καὶ κοινωνοῦσαν τῶν ἀχράντων Σου Μυστηρίων.
    Σὲ Σένα Κύριε ἀνήκει κάθε ὕμνος καὶ κάθε προσευχή·  ἄκουσε λοιπὸν καὶ τὴ δική μου προσευχή. Ἄκουσε τὴν προσευχή μου Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ Σωτῆρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὰ πέρατα τῆς γῆς. Σὲ Σένα καταφεύγω, Κύριε, γιατί τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποτὲ δὲ γέμισαν τὴν ψυχή μου ἐνῷ ἀντιθέτως ὅταν εἶμαι κοντά Σου δὲν μοῦ λείπει τίποτε.
    Οὐράνιε Πατέρα μας  Ἐσὺ ποὺ ἀγγίζεις τὰ βουνὰ καὶ βγάζουν φωτιές. Ἐσὺ ποὺ εὐλογεῖς τὸ σπόρο τῶν γεωργῶν καὶ καρποφορεῖ πλούσια ὥστε νὰ παίρνουμε τὸ σπόρο, νὰ τὸν ἀλέθουμε, νὰ τὸ ζυμώνουμε καὶ νὰ φτιάχνουμε τὸ ψωμί μας. Ἐσὺ ποὺ στέλνεις ἀνάμεσά μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν  Οὐράνιο  Ἄρτο. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ  γίνεται ἡ ἀληθινὴ τροφὴ ὅλου του κόσμου. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ Σωτῆρας, ὁ Λυτρωτὴς καὶ ὁ Εὐεργέτης μας. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ μᾶς εὐλογεῖ καὶ μᾶς ἁγιάζει. Ἔλα, λοιπόν, Οὐράνιε Πατέρα μας καὶ εὐλόγησε καὶ τοῦτο διακόνημά μου ποὺ εἶναι ἕνα ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Στεῖλλε τὴ θεία Σου χάρη καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔργο τῶν χειρῶν μου καὶ κάνε νὰ ἔλθει καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζύμη ἡ Χάρη Σου σὰν δροσερὴ βροχὴ ποὺ πέφτει πάνω στὸ βαμβάκι καὶ σὰν σταγόνα ποὺ στάζει στὴ διψασμένη γῆ. Νὰ ἔλθει σὰν τὸ μάνα ποὺ ἔβρεξες στὴν ἔρημο ὡς τροφὴ γιὰ τοὺς δούλους Σου κι ἔφαγαν οἱ ἄνθρωποι  Ἄρτο ἀγγέλων καὶ μάλιστα σὲ μεγάλη ἀφθονία. 
    Ὅμως τώρα Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι γιὰ ὅλους μας ὁ μοναδικὸς  Ἄρτος ποὺ μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς κάνει ὅλους ἕνα σῶμα καθὼς κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Σου, ποὺ μᾶς εὐφραίνει καὶ μᾶς στηρίζει στὴ ζωή μας.
    Γὶ  αὐτὸ κι ἐγὼ πὼς νὰ μὴ Σὲ ἀγαπήσω Κύριε γιὰ  ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς προσφέρεις. Ἐσὺ γίνεσαι καὶ γιὰ μένα ἡ δύναμή μου,  ὁ προστάτης μου, τὸ καταφύγιό μου καὶ ὁ ἐλευθερωτής μου. Μόνον Ἐσένα ἔχω βοηθὸ ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο τῶν χειρῶν μου, γι αὐτὸ καὶ μονὸ σὲ Σένα ἐλπίζω. Ξέρω δὲ ὅτι, ὡς ἀμοιβή γιὰ τὴν ἀφοσίωσή μου σὲ Σένα καὶ γιὰ τὸ διακόνημά μου,  θὰ μοῦ προσφέρεις τὰ Τίμια Δῶρα Σου, ποὺ μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση θὰ προσλαμβάνω σύμφωνα πάντα μὲ τὴν καθαρότητα τῶν χειρῶν μου καὶ τὴ σωστὴ προετοιμασία μου.  Ἀμήν.

ΚΕΙΜΕΝΟ

    Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν· ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου.
Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός· ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ; ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς·  διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως, ἔνθα πάντες οἱ ἅγιοί σου ἦσαν προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.
Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός ἡμῶν, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου· ἅγιος ὁ ναός σου, ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν· πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Ὁ  Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται, ὁ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν, ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον, τὴν τροφὴν τοῦ παντὸς κόσμου, τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐξαποστείλας, σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν καὶ εὐεργέτην, εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς· Αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τὴν διακονίαν τῆς λειτουργίας ταύτης καὶ ποίησον τὴν χάριν σου  ἵνα ἔλθῃ ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν. Βρέξον καί εἰς ἡμᾶς τήν Χάριν σου τὴν ἐπουράνιον ὡς ἔβρεξας εἰς τὴν ἔρημον μάννα φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς· ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλας αὐτοῖς εἰς πλησμονήν, ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Ἀγαπήσω  σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου. Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ρύστης μου. Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι. Ἀμήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »