Categories: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Leave a comment

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ενημερώθηκα από ενα ιστότοπο για τις νέες ταυτότητες που θα πρέπει να βγάλουμε όλοι εως τον Ιούνιο. Θα ήθελα τη γνώμη σας και ποια η θέση της Εκκλησίας; Ευχαριστώ.

Kαί ὅλα αὐτὰ βεβαίως σὲ σχέση καὶ μὲ τὸ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ, τὸ 666-τσιπ-ἀντίχριστο.

Ἑβρ.2.1 διά τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν.

Ἀποκ.13.9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει·

1. ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΟΤΑΝ Η ΑΓ.ΓΡΑΦΗ ΛΕΓΕΙ:

Ματθ.7. 15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

Ματθ.24. 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.

Ματθ.24. 23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε· 24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

Οἱ παρόντες ἐξαιροῦνται;

2. Κι ἄν ἐγώ εἶμαι ὁ «καλός» ὁ ἀπ.Παῦλος λέγει ὅτι και πάλι πρέπει να φοβᾶσθε διότι ὑπάρχει καὶ ὁ πόλεμος ἐκ δεξιῶν.

Διότι λέγει ὁ ἀπ.Παῦλος: Γαλ.1. 6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

3. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;

Γαλ.1. 9 εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. Δηλαδή κλειδί ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ καὶ ἡ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

4. ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΓ.ΓΡΑΦΗ;

Β΄Θεσ. 2. 1 ΕΡΩΤΩΜΕΝ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως

σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.

5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·

8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος(ἑπομένως μπορῶ νὰ μήν ἀφήσω νά φύγει ὁ κατέχων;), ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·

11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΕΧΩΝ;

Οἱ Ἄγγλοι, εἶπαν πολλοί, πού κατεῖχαν τό Ἱσραήλ μέχρι τό Β παγκ.πολεμο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Η εβραϊκή φυλή ζούσε στην περιοχή της Παλαιστίνης από το 2000 ή, σύμφωνα με άλλες πηγές, το 1200 π.Χ. Το 70 μ.Χ. η Παλαιστίνη κυριεύτηκε από τους Ρωμαίους και το 137 μ.Χ. οι Εβραίοι, έπειτα από επανάσταση που απέτυχε, διώχθηκαν και διασκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τότε ξεκίνησε και η προσπάθεια να επανέλθουν εκεί, η οποία ονομάστηκε σιωνισμός. Το οργανωμένο σιωνιστικό κίνημα γεννήθηκε το 1897 στη Σουηδία, με στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητου ισραηλινού κράτους στην Παλαιστίνη. Η πρώτη νύξη έγινε το 1917, όταν κατόπιν πίεσης του δόκτωρος Τσέημ Βάισμαν η βρετανική κυβέρνηση ανέλαβε, με τη διακήρυξη Μπάλφουρ, τη δέσμευση να υποστηρίξει σχετική κίνηση μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ προέβη σε αυτήν την απόφαση μετά και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1947, αφού ανέλαβε τον έλεγχο της Παλαιστίνης, με τη στήριξη της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Στις 29 Νοεμβρίου παρουσιάζεται το σχέδιο για τη διχοτόμηση της περιοχής σε εβραϊκό και αραβικό τμήμα, στο οποίο αντιδρά έντονα ο αραβικός κόσμος. Την εποχή εκείνη ζουν στην Παλαιστίνη

590.000 Εβραίοι και 1.320.000 Άραβες κάτοικοι. Το Ισραήλ ανακηρύσσεται εντέλει ανεξάρτητο από το ανώτατο εβραϊκό συμβούλιο στις 14 Μαΐου του 1948, με πρώτο πρωθυπουργό το σιωνιστή ηγέτη Νταβίντ Μπεν Γκουριόν. http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=2020

6. ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΤΕΧΩΝ

ΜΟΝΟΝ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΑ. Ολα τα αλλα ηταν ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ διαφόρων. Λέγει λοιπόν:

Ἀποκ.7,1 ΚΑΙ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·

7. ΠΡΩΤΟΝ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

ΠὈΣΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ.

Β΄Θεσ.2. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον

Β’Θεσαλ.2. 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

8. ΠΩΣ ΕΥΔΟΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ;

Β΄Τιμ.3. 1 ΤΟΥΤΟ δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, 5 ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου.

Β΄Τιμ.4. 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν,

ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. (ἀνώνυμα κείμενα – γνώση δική μας- σύγχρονη παιδαγωγία- γονεῖς ἀδρανεῖς, τηλεόραση, διαδύκτιο, κινητά σε παιδιά, ηλεκτρονικό προσωπικό βιβλίο facebook,-πολιτικός γάμος, προγαμιαῖες σχέσεις, ἐνδύματα μοντέρνα, θαλάσσης, παντελόνι,-παραδόσεις, πολυτονικό, γεννέθλια, στην ἐκκλησία παντοῦ ανδρες γυναῖκες)

9. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;

Β΄Θες.2.2 ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,

10. ΗΛΘΕ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΜΕ;

Δηλαδὴ ἂν βάλουμε τὰ πράγματα στὴ σειρὰ ἀπὸ τὸ 1970 καὶ μετὰ ἔχουμε τὴν ἀθόρυβη προετοιμασία γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν στὴ συνέχεια τὰ ἑξῆς, καὶ νὰ τὰ ἀποδεχθοῦμε:

1) τὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς

2) τὴ νέα τάξη πραγμάτων

3) τὴν ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας

4) τὴν ἰσότητα τῶν δυὸ φύλλων

5) τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας

6) τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων

7) τὰ μεικτὰ σχολεῖα

8) τὴν κατάργηση τῆς παραδοσιακῆς μας γλώσσης

9) τὴν κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ

10) τὰ πολιτικὰ δικαιώματα τῶν μαθητῶν

11) τὴν ἀποδοχὴ τῆς ξενομανίας

12) τὴν ξενόφερτη ψυχαγωγία

13) τὰ πολεμικὰ παιχνίδια

14) τὴν ἀλόγιστη χρήση τῆς τηλεοράσεως

15) τὰ καφενεῖα τῶν γυναικῶν

16) τὴ γυναῖκα μὲ τὰ δικά της δικαιώματα

17) τὴ γυναῖκα μὲ τὸ δικό της πορτοφόλι

18) τὴ γυναῖκα μὲ τὸ δικό της ἐπίθετο

19) τὴν ἀλόγιστη χρήση τοῦ κινητοῦ

20) τὰ δάνεια γιὰ διακοπὲς

21) τὸ συναγωνισμὸ γιὰ μιὰ ζωὴ μὲ πολυτέλεια

22) τὴν ἀτιμωρησία τῶν παιδιῶν

23) τὰ ἐλεύθερα ἀνήθικα θεάματα

24) τὴν ἀνικανότητα διαχείρισης τῆς οἰκογενείας

25) τὰ μαμμόθρεφτα παιδιὰ

26) τὴν ἀνοχή της μὴ ἐργασίας τῶν παιδιῶν μας στὸ σπίτι

27) τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ τόπου ὅπου γεννηθήκαμε

28) τὰ ἕτοιμα φαγητὰ

29) τοὺς καφέδες μὲ ὅλες τὶς ποικιλίες

30) τὴν ἄρνηση τῆς μελέτης

31) τὴν ἄρνηση τῆς προσευχῆς

32) τὴν βαθμολόγηση τῶν παιδιῶν μὲ Α ἢ Β

33) τὴ στροφὴ στὶς ἀπόλαυσης

34) τὴν κατάργηση τῶν πνευματικῶν ἰδανικῶν

35) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὴν γυμναστικὴ

36) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὴ δίαιτα

37) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὰ ἐνδύματα

38) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὸ σῶμα μας

39) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἐπίδειξη τοῦ σώματός μας

40) τὶς παραλίες μὲ συναγωνισμὸ στὸν γυμνισμὸ

41) τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κιναιδισμοῦ

42) τὴν καταδίκη καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τῶν ἀρνητῶν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ

43) τὰ ἀνήθικα ἀνέκδοτα

44) τὴν ἀνυπαρξία τῆς ντροπῆς

45) τοὺς ἀσόφους καὶ ἀσύνετους παπποῦδες

46) τοὺς γονεῖς μόνο γιὰ ἔρωτα κι ὄχι γιὰ παιδιὰ

47) τοὺς γονεῖς ποὺ δὲν γνωρίζουν νὰ παιδαγωγοῦν

48) τὸν ἀγοραῖο ἔρωτα χωρὶς φραγμοὺς

49) τὴν ἀναζήτηση διαστροφικῶν ἡδονῶν

50) τὴν ἄρνηση τῶν παραδόσεών μας

51) αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ μικρὰ καὶ μεγάλα εἶναι οἱ ὑποσχέσεις τοῦ διαβόλου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν ἀπὸ τὸ φῶς τῆς προόδου στὸ σκοτάδι τῆς καταστροφῆς. Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ μᾶς ὁδηγοῦν πλέον τὰ ἴδια τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας, διότι πρὶν μᾶς ἐπιβληθοῦν ὅλα αὐτὰ ὑπῆρχε πρόοδος.

ΑΡΑ Οἱ νέες ταυτότητες ἐκφράζουν ἀκριβῶς τὴ σημερινὴ ἐποχὴ ποὺ ἐμεῖς δημιουργήσαμε ἑκούσια ἢ ἀκούσια.

11. ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ὅ, τι ἔκαναν οἱ Νηνευίτες. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ.

ΔΗΛΑΔΗ Ἰωνᾶς 3.5 καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν. 6 καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευή, καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλετο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ (τέφρα). 7 καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐρρέθη ἐν τῇ Νινευὴ παρὰ

τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων· οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν. 8 καὶ περιεβάλλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες· 9 τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; 10 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε.

12. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἀλλάξαμε, τὸ βλέπουμε ὅλοι μας, ἦλθε ἡ καταστροφὴ. Δὲν ξέρουμε πλέον ποὺ βαδίζουμε, τὶ νὰ κάνουμε καὶ πῶς νὰ ξεμπλέξουμε. Σὲ ἄλλα χέρια παραδώσαμε τὴ ζωὴ μας.

Λοιπόν, πρὶν ἀπὸ πολλά χρόνια παραδοθήκαμε καὶ προδώσαμε τὴ ζωὴ μας. Τώρα πλέον ἄλλοι ἀποφασίζουν γιὰ μᾶς κι ὅσο θέλεις φώναξε καὶ ἀντέδρασε.

Τώρα πλέον μήπως εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ ὅλα διότι ὅ,τι κι ἂν κάνει κανεὶς μέσα στὴν ἴδια παγίδα θὰ ζεῖ καὶ θὰ συμπεριφέρεται.

Ἐξ ἄλλου ἡ φυσικὴ ἐπίγεια ζωὴ μας ἔχει καταστραφεῖ ἀπὸ τὴν φιλήδονη ἀξιοποίησή της καὶ αὐτὸ ἀποκαλύπτει ὅτι προηγήθηκε ἡ καταστροφὴ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

13. ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

Ἀποκ.13.12 καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

14. ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

Ἀποκ.13. 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ

σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· (ΟΧΙ ΚΑΡΤΑΣ) καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ 666. Καί τό χξς τί ΕΙΝΑΙ (ΚΕΊΜΕΝΟ ΜΕ ελληνικοί αρίθμηση παλαιοι).

Τί εἶναι τό 666 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕ αραβικη αριθμιση μεταγενέστεροι)

ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ ΕΓΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ; Υπαρχουν και οι ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ-ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ-ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ-ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ-ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ-ΙΝΔΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ-ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟΙ, ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ μέ τό 0, ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ, κ.α) ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ http://2lyk-ymitt.att.sch.gr/atetr_despot.pdf

15. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΧΩ ΛΕΓΟΥΝ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀποκ.13. 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί·

ΤΟΝ ἀριθμό τον ἔχω; ΤΟ ΟΝΟΜΑ; Ποιο εἶναι το ὄνομα;)

16. Τωρα ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΑΙ

Ἀποκ.13.15 καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

17. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ;

Ἀποκ.13,1 ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· – 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ; 5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ (Αγία Τριάδα) καὶ τὴν σκηνὴν (Ἐκκλησία) αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας (Ἁγίους)…………

8 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΣΙΝ αὐτὸν (ΠΟΙΟΙ) πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

18. ΠΟΤΕ ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΑΙ

ΑΠΟΚ.13. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ (Αγία Τριάδα) καὶ τὴν σκηνὴν (Ἐκκλησία) αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας (Ἁγίους)…………

Πρῶτα ὁμολογῶ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ, προσκυνῶ καὶ μετά σφραγίζομαι.

Λευκό χαρτί ποτέ κανείς δέν σφραγίζει.

Καί μέ τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος πρῶτα ὁμολογῶ καί μετά σφραγίζομαι.

19. NA ΠΑΡΩ ΚΑΡΤΑ;

Ἤδη τήν ἔχουμε τήν κάρτα ὅλοι μέ ὅλα αὐτά πού ζοῦμε. (facebook, διαδυκτιο, τηλεόραση, κινητά, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ἐγκατάλειψη κατοικίας, γενικά τρόπος ζωῆς).

20. ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Ἀποκ.12. ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυπαρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. 13 ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος. 14 Μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

21. ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ

Οἱ πόρτες τοῦ Παραδείσου εἶναι ἀκόμη ἀνοιχτὲς καὶ μᾶς περιμένουν.

Ἕνα μόνο μας μένει. Ἐφαρμόζοντας μὲ θυσίες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ κερδίσουμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄς ἐξακολουθήσουμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Κύριο σηκώνοντας τὸν Σταυρό μας γιὰ νὰ μὴ τὸν χάσουμε ἀπὸ τὰ μάτια μας, μὲ τὰ χίλια καλέσματα τοῦ διαβόλου.

Ἐμεῖς ὅμως ἄς, προσέχουμε τὴν Πνευματικὴ μας ζωὴ καὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ μᾶς κλέψει τὸν Παράδεισο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »