ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. (Χαίρει ἔχουσα ἡ Θεσσαλία) (ποίημα ἀ.Ν.Θ.Κ.)

Ὡς διδάσκαλος καὶ ἐλεήμων, κατεκόσμησας τὴν  Ἐκκλησίαν, καὶ τῆς Λαρίσης τὴν πόλιν ἐποίμανας ἐν διδαχαῖς καὶ ἀγάπῃ δωρούμενος τοῖς ἐνδεέσι τὰ δῶρα τὰ πλούσια. Κτίτωρ  ἅγιε τῆς Μονῆς Ἀναπαυσᾶ, Διονύσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Translate »