Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

05/6/2012 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Υποβληθέν θέμα:

"Μην υποδείξεις κανένα σφάλμα κατά πρόσωπον, εκείνου που δεν είναι υποτακτικός σου. Διότι αυτό δεν αποτελεί συμβουλή αλλά προϋποθέτει εξουσιαστικό δικαίωμα". - Άγιος Μάρκος ο ασκητής Καλησπέρα πάτερ! Γνωρίζετε αν το παραπάνω κείμενο ελέχθη όντως από τον Άγιο Μάρκο; Σε ποιες περιπτώσεις δε θα πρέπει να επισημαίνουμε τα σφάλματα των άλλων; Τον/την σύζυγο, τον συγγενή ή τον φίλο δε θα πρέπει να τον συμβουλεύουμε όταν σφάλει απέναντί μας ή απέναντι σε κάποιον άλλο; Και με ποιόν τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε αν η πρόθεσή μας να συμβουλέψουμε κάποιον έχει μέσα της υπερηφάνια; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και τη βοήθειά σας!

Aπάντηση:

Ἀγαπητή Μαρία,
καί φυσικά ὁ λόγος αὐτός πού ἀναφέρεις εἶναι ἕνας σοφός λόγος τοῦ ἁγίου Μάρκου.
Ὡς πρός τό δεύτερο μέρος τῆς ἐρωτήσεως γνώριζε τά ἑξῆς:


Γιά δύο λόγους μποροῦμε νά διορθώνουμε κάποιον.
      1. Ἄν λόγῳ θέσεως εἴμαστε ὑποχρεωμένοι αὐτό νά τό κάνουμε.
            Α. Ὁ ἡγούμενος στούς ὑποτακτικούς του, διότι γι’ αὐτό τόν λόγο οἱ ὑποτακτικοί ὑποτάσσονται  στόν ἡγούμενό τους ὁ ὁποῖος ἔχει τήν πνευματική τους εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ.
            Β. Ὁ προϊστάμενος στούς ὑφισταμένους του, διότι ἔχει τήν εὐθύνη σωστής ἐκτέλεσης τῆς ἐργασίας πού τοῦ ἀνετέθη.
            Γ. Οἱ γονεῖς στά ἀνήλικα παιδιά τους, διότι αὐτοί θά δώσουν λόγο στό Θεό γιά τό ἄν τά διαπαιδαγώγησαν κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.


     2. Ἄν νιώθουμε μέσα μας πολύ ἀγάπη γιά τόν ἄλλον, διότι συνήθως διορθώνουμε ἐγωϊστικά. Ὁ ἀπ.Παῦλος λέγει: Ἐφεσ.4.15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ.
Βέβαια ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν μιλᾶ γιά τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη πού εἶναι ἀτελής καί ὑποκειμενική, ἀλλά γιά τήν ἀγάπη πού ἀναφέρει ὁ ἀπ.Παῦλος:
Α Κορ.13.1 ΕΑΝ ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. 11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.
 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB