Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

28/1/2012 Η εργασία του καθ’ ομοίωσιν...

Υποβληθέν θέμα:
Καλημέρα Πάτερ Νικηφόρε.Θα ήθελα να ρωτήσω αν η εργασία του καθ’ ομοίωσιν συνεχίζεται και μετά τη μέλλουσα κρίση, για όσους με το έλεος του Θεού, σώθηκαν και θα περάσουν στον Παράδεισο, ή ο Παράδεισος είναι ένας σταθμός όπου καθένας θα απολαμβάνει τη χάρη του Θεού κατά τα έργα του στην παρούσα ζωή;
Aπάντηση:

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Γεν.1,26.
Δηλαδή τό «κατ’ εἰκόνα» εἶναι αὐτό πού παραλάβαμε.

Καί τό «καθ’ ὁμοίωσιν» εἶναι αὐτό τό ὁποῖο μᾶς δείχνει τό πῶς θά ἀξιοποιήσουμε τό «κατ’ εἰκόνα». Εἶναι ὁ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ τοῦ χαρίσματος πού ἐλάβαμε νά εἴμαστε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ». Μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει αὐτό τό χάρισμα καί ὄχι τά ζῶα. Αὐτό τό «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δέν μᾶς τό ἔδωσε ὁ Θεός γιά νά τό κάνουμε ὅ, τι θέλουμε, ἀλλά μόνο γιά νά τό ἀξιοποιήσουμε «καθ’ ὁμοίωσιν» ὅπως λέγει ὁ ἀπ.Παῦλος:

Ἐφ.5,1 Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά.
Α΄Κορ.11,1
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.

 Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τόν ἀγῶνα τῆς παρούσης ζωῆς.   

 1. Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δέν εἶναι στάδιο ἀγώνων, ἀλλά ὁ τερματισμός τῶν ἀγώνων.  

 Ρωμ.6,22 νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον 23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
Ἰω.3.36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν.

 2. Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δέν εἶναι στάδιο ἀγώνων, ἀλλά  ὁ τόπος τῶν ἀπολαύσεων.

Ἰω.17,3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

3. Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δέν εἶναι στάδιο ἀγώνων, ἀλλά αἰώνια δόξα κατά τό μέγεθος τῆς δόξης πού ἀπέκτησε ὁ καθένας μας μέ τούς ἐπί τῆς γῆς ἀγῶνες του. 

 Β΄Κορ.4,17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν.
Α΄Πέτρ.5,10 Ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας.  

4. Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δέν εἶναι στάδιο ἀγώνων σύμφωνα μέ τό «καθ’ὁμοίωσιν», ἀλλά αἰώνια ζωή ἐν Χριστῷ.

Α΄Ἰω.5,11 ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν.
Α΄Ἰω.5.20 οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

5. Ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δέν εἶναι στάδιο ἀγώνων, ἀλλά καιρός για΄νά λάβουμε τόν μισθό μας σύμφωνα μέ τήν ἐπί τῆς γῆς πνευματική μας ἐργασία.

Ἀποκ.22,12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
Ματθ.5,12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Λουκ.6,22 μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε· ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.
Α΄Κορ.3,14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.


 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB