Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

18/9/2011 41. Για ποίο λόγο η γυναίκα δε μπορεί να γίνει ιερέας;

Υποβληθέν θέμα:

41.Καλημερα σας. θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποίο λόγο μια γυναίκα δεν μπορεί να γίνει ιερέας; Σας ρωτώ γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άξιες γυναίκες για αυτό το αξίωμα. Το είχε πει ο Ι.Χριστός ή με το πέρασμα των χρόνων οι ίδιοι ιερείς το αποφάσισαν; Ευχαριστώ πολύ.


Aπάντηση:

41.Σπουδαῖο τὸ ἐρώτημά σου.
Γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ κατανοήσει τὸ ἐρώτημα αὐτὸ πρέπει νὰ κατανοήσει καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὸ ἑξῆς ἐρώτημα «γιατί ὑπάρχει τὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης;»
Ἡ ἱερωσύνη ὡς ἱερὸ μυστήριο μπορεῖ μὲν νὰ πηγάζει μέσα ἀπὸ τὰ σωτηριολογικὰ γεγονότα τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ στὸν ἄνθρωπο ἡ ἱερωσύνη ὡς ἱερὴ πράξη τῆς ἱερωσύνης ὑπάρχει ἀπὸ τὴ πρώτη μέρα τῆς δημιουργίας τοῦ Ἀδάμ. Ἂς πάρουμε ὅμως τὰ γεγονότα μὲ τὴ σειρά.
Γεν.2.7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον (ὄχι τόν ἄνδρα), χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος (ὄχι ὁ ἄνδρας) εἰς ψυχὴν ζῶσαν. 8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον (ὄχι τόν ἄνδρα), ὃν ἔπλασε.

(Σχόλιο ἐκτός ἐρωτήματος. Δηλαδή ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο πρίν φυτεύσει τόν παράδεισο, ἑπομένως τόν ἔπλασε ἐκτός τοῦ Παραδείσου καί μάλιστα ὁ τόπος ὅπου ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἦταν Δυτικά τοῦ φυτευθέντος Παραδείσου. Κι ἄν ὁ Παράδεισος εὑρίσκετο μεταξύ Τίγριτος καί Εὐφράτου (Γεν.2.14) ἄρα ὁ τόπος πού ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἦταν ὁ Δυτικά τοῦ Παραδείσου τόπος δηλαδή ὁ τόπος , ὅπου ὁ Θεάνθρωπος ἔγινε ἄνθρωπος ἐρχόμενος ὡς Νέος Ἀδάμ).
Συνεχίζουμε.
«15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον (ὄχι τόν ἄνδρα), ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν».
Μέχρι τό σημεῖο αὐτό μιλᾶ γενικά γιά τόν ἄνθρωπο ὄχι ὡς φύλο, ἄνδρας γυναίκα, ἀλλά τελείως γενικά, διότι ὅλα τά προηγούμενα ἐπεκτείνονται ὡς εὐλογία σ’ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γέννος.
 «16 καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· (ἡ Εὔα ἀκόμη δέν ἔχει πλασθεῖ) ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ· ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
Στό σημεῖο αὐτό παρατηροῦμε τά ἑξῆς:
Α. Τήν ἐντολή πού ἀπαγόρευε τή γεύση τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ τήν ἀπηύθυνε ὁ Κύριος ΜΟΝΟ στόν Ἀδάμ, πού σημαίνει ὅτι πρός τήν Εὔα τήν μετέφερε ὁ ΑΔΑΜ ὡς ἐντολή Θεοῦ.
Β. Ὁ Θεός ὁμιλεῖ ἐδῶ ὄχι στόν ἄνθρωπο, ἀλλά στόν Ἀδάμ (ἄνδρα) γιατί προβλέπει ὅτι ὁ Ἀδάμ θά ἀναζητήσει τελικά γιά βοηθό του, στήν ἐφαρμογή τῆς ἐνοτλῆς αὐτῆς, ὄχι ἀνώτερο, ὅπως εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά ὅμοιο μέ αὐτόν (οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. Γεν.2.20) κάτι πού θά τόν ὁδηγήσει στήν τελική πτώση γι’ αὐτό καί μετά ὁμιλεῖ σέ πληθυντικό ἀριθμό (φάγεσθε, φάγητε, ἀποθανεῖσθε).
Τί εἶναι λοιπόν ΙΕΡΩΣΥΝΗ; Μεταβίβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, γιά τήν Θέωση (καθ’ ὁμοίωσιν) τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή τήν ἐντολή( φαγῇ- οὐ φάγεσθε ) ὁ Θεός τήν ἐδωσε  ΜΟΝΟ στόν ΑΔΑΜ, καί ὄχι στόν ἄνθρωπο γενικά (ἄνδρα-γυναίκα). Μετά τή πτώση, αὐτή ἡ μεταβίβαση θέλει ὁ Θεός νά πραγματοποιεῖται ὡς προφητεία διά τῶν προφητῶν  καί τέλος διά τῶν ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων τους, μέσῳ τῶν ἱ.Μυστηρίων, κατ’ ἐντολήν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀποτυπώνεται στήν ἉΓ.ΓΡΑΦΗ πού εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅπως αὐτό φαίνεται ἀκολούθως.
Ματθ.10. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα (καμία γυναίκα) ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· .....8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
Ἰωάν.20. 21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς (στούς μαθητές) ὁ Ἰησοῦς..... καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. (δηλαδή οἱ μαθητές ἐκπροσωποῦν τόν Κύριο ἐπί τῆς γῆς).
Λουκ.22.14 Καὶ....ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι (καμία ἀπό τίς γνωστές γυναῖκες, οὔτε ἡ Μήτηρ Του) σὺν αὐτῷ. 15 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς....... 17 καὶ δεξάμενος τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπε· λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε ἑαυτοῖς· .... 19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε (ἐσεῖς κι ὄχι πεῖτε στόν κόσμο ἔτσι νά κάνουν) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.
Α΄Κορινθ.11.23 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον (καμία γυναίκα δέν παρέλαβε κάτι παρόμοιο, οὔτε καί ἡ Παναγία) ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτί ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· 24 λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
Ὁ ἄνδρας-ἱερεύς, λοιπόν, παραλαμβάνει, ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς ἱερωσύνης, ἀπό τοῦ Θεοῦ, τό, διά τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Σῶμα καί Αἶμα τοῦ Κυρίου καί τό μεταδίδει στούς πιστούς, γιά νά ζήσουν οἱ ἄνθρωποι, φθάνοντες στή θέωση. 
Ἑπομένως ἡ ἱερωσύνη ἀνήκει μόνο στόν ἄνδρα καί ὄχι στόν ἄνθρωπο (ἄνδρα, γυναίκα).
 Ἐξ ἄλλου ὁ Θεός ἔπλασε ἄνθρωπο καί στή συνέχεια ἡ πορεία πρός τήν πτώση ὁδήγησε τήν διάσπαση τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄνδρα-γυναίκα καί ψυχή-σῶμα. Ἔτσι ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου ὁδήγησε τόν Θεό στήν ἀπόφαση νά ξεχωρήσει τόν ἄνδρα, (ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἄνδρα, γυναίκα), ὡς ἐκπρόσωπό Του ἐπί τῆς γῆς, διότι  λέγει
«Α΄Κορινθ.11.3 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός. 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ....... 7 ἀνὴρ μὲν γὰρ ......, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστι. 8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός· 9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. 11 πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς ἐν Κυρίῳ· 12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ».
Ἀκόμη, λέγει ὁ Θεός διά τῶν ἀποστόλων Του  Β΄Κορινθ.11.3 φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.»  καί φθάσει πάλη ἡ γυναίκα ἐξαπατούμενη ἀπό τόν ὄφιν νά κηρύξει «εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε».
Γι’ αὐτό καί πρέπει:
Α΄Τιμόθ.2.11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω (πόσο μᾶλλον νά τελεῖ ἱερά μηστύρια), οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ' εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα· 14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε·» Δηλαδή ἐπειδή ἡ γυναίκα, διά τῆς Εὔας πρώτη παρέβη τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἔχασε τό δικαίωμα νά παραλαμβάνει καί  νά μεταβιβάζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἄν μιμηθεῖ τήν Νέα Εὔα, τήν Παναγία θά ἔχει τήν πρώτη θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἱερωσύνη, λοιπόν, δέν εἶναι καθόλου θέμα καλοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB