Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

26/5/2010 34. Η γυναίκα νά φοβάται τόν άνδρα

Υποβληθέν θέμα:

34. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἐπιστολὴ τοῦ πρὸς Ἐφεσιους  μιλάει εἰδικὰ γιὰ τὸ ἀνδρόγυνο καὶ λέγει: ὁ ἄνδρας νὰ ἀγαπᾶ τὴ γυναικά του καὶ ἡ γυναίκα νὰ σέβεται τὸν ἄνδρα της. γιατί μιλάει μόνο γιὰ σεβασμὸ κι ὄχι ἐπίσης γιὰ ἀγάπη ἀπὸ πλευρᾶς τῆς γυναίκας;

Aπάντηση:

 Ἐφ.5. 25 «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα».
Ἕνας ἄνθρωπος πού λειτουργεῖ χωρίς πνεῦμα Θεοῦ, ἀλλά ἐγωιστικά καί μέ ἕναν ἔντονο ἀτομισμό, δέν θά καταλάβει ποτέ αὐτό πού λέγει ὁ ἀπ.Παῦλος «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα».
Ἄς μάθουμε νά μήν ὡραιοποιοῦμε τίς Ἑλληνικές λέξεις οὔτε νά τίς ὡραιοποιοῦμε κατά τίς ἐπιθυμίες μας.
Ἡ λέξη φοβᾶμαι σημαίνει φοβᾶμε καί δέν σημαίνει οὔτε σέβομαι, οὔτε ἐκτιμῶ οὔτε καί τίποτε ἄλλο.
Ἡ δέ γυναίκα   νά ΦΟΒΑΤΑΙ τόν ἄνδρα.
Γιατί ὅμως ὅταν διαβάζουμε τό ρῆμα ΦΟΒΑΜΑΙ-ΦΟΒΑΤΑΙ καταλαβαίνουμε μόνο τά τῶν ἐπιθυμιῶν μας; Δηλαδή τρέμω, ἐξαφανίζομαι, δέν μιλάω, δέν ἔχω γνώμη, δέν ἔχω ἐποιθυμίες κ.ἄ
ΛΑΘΟΣ φίλοι μου. ΓΙΑΤΙ;
Διότι ἀκούγοντας τό κείμενο τοῦ ἀπ.Παύλου τήν ἡμέρα τοῦ γάμου, ξεχνᾶμε ὅλα τά προηγούμενα, ΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ, πού λέγει ὁ ἀπ.Παῦλος πρός τόν ἄνδρα καί μένουμε μόνο σ’ αὐτό πού λέγει γιά τήν γυναίκα.
Τί λέγει λοιπόν πρός τούς ἄνδρες;
ΠΡΩΤΟΝ  οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν
ΔΕΥΤΕΡΟΝ καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, .......
 ΤΡΙΤΟΝ 28 οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ·
ΠΕΜΠΤΟΝ 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν,
ΕΚΤΟΝ ἀλλ' ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν· 
 ΕΒΔΟΜΟΝ 31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
ΟΓΔΟΟΝ  καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
ΕΝΑΤΟΝ 32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
ΔΕΚΑΤΟΝ 33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν,
 ΔΗΛΑΔΗ ἄν μιά γυναίκα ἔχει βρεῖ ἕναν ἄνδρα πού προσπαθεῖ :
1. νά τήν ἀγαπᾶ ὅπως ὁ Χριστός τήν Ἐκκλησία.
2. νά θυσιάζει τήν ζωή του γιά τήν γυναίκα του.
3. νά τήν ἀγαπᾶ ὅπως ἀκριβῶς ἀγαπᾶ τό δικό του σῶμα.
4. νά βιώνει τήν ἀγάπη του πρός  τήν γυναίκα του ὡς ἀγάπη πρός τόν ἑαυτό του.
5. νά βιώνει τήν ἀδιαφορία πρός τήν γυναίκα του ὡς ἀδιαφορία πρός τόν ἑαυτό του.
6. νά τῆς προσφέρει τά πρός τό ζεῖν μέ μεγάλη χαρά καί ἐνδιαφέρον.
7. νά τήν φροντίζει μέ στοργή καί μέ πολύ ἀγάπη, ὅπως ἀκριβῶς κάνει ὁ Κύριος πρός τήν Ἐκκλησία Του.
8. νά ἐγκαταλείπει κάθε φροντίδα γιά τούς γονεῖς του μόνο καί μόνο γιά νά εἶναι τέλεια καί ὁλοκληρωτικά ἀφοσιωμένος στήν γυναίκα του.
9. νά κάνει τό κάθε τί γιά νά ζεῖ ὡς νά εἶναι μία σάρκα μέ τήν γυναίκα του. (δηλαδή ὅπου αὐτός καί ἡ γυναίκα του, ὅπου γυναίκα του κι αὐτός. ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ).
10. νά αἰσθάνεται ὅτι δέν νυμφέφθηκε γιά νά περνᾶ καλά, ἀλλά γιά νά ζεῖ μέσα στό θαυμαστό μυστήριο τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ γιά τήν Ἐκκλησία.
11. νά ξυπνᾶ καί νά κοιμᾶται ἔχοντας πάντοτε στό νοῦ του ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶ τήν γυναίκα ὅπως καί τόν ἑαυτό του
ΕΕΕΕΕ!!!!!! ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ.
Ὅμως ὅταν ἔχουμε στό πορτοφόλι μας ἕνα μεγάλο θησαυρό καί κυκλοφοροῦμε ἀνάμεσα σέ κλέφτες καί ἅρπαγες ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΜΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΛΕΨΟΥΝ;
Ἔτσι λοιπόν ἀγαπητή μου φίλη.
Ἄν ἔχεις βρεῖ ἕναν τέτοιο θησαυρό, δέν πρέπει νά φοβᾶσαι μή σου τόν κλέψουν ὄχι μόνο κάποιες ἄλλες γυναῖκες, ἀλλά νά φοβᾶσαι μή τόν χάσεις αὐτό τόν θησαυρό ἤ μέ τούς πειρασμούς, ἤ μέ τόν ἐγωισμό σου ἤ μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ διαβόλου ἤ μέ τόν θάνατο;
Καί φυσικά ὁ ἀπ.Παῦλος τά λέγει αὐτά γιά τούς πνευματικούς ἀνθρώπους πού θέλουν νά γίνουν μιμηταί τοῦ Κυρίου καί νά κερδίσουν διά τῆς ὑπομονῆς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, διότι λέγει Λουκ.21. 19 "ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν".

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB