Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

01/2/2010 28. Ἐλεημοσύνη ἤ μισθοδοσία;

Υποβληθέν θέμα:

28. Τί νά προσφέρουμε; ελεημοσύνη ή μισθοδοσία; .
Διότι αν δώσω τρόφιμα σε κάποιον θα έχει ρεύμα να τα μαγειρέψει; Αν του δώσω ρούχα θα έχει να τα πλύνει;
«Δουλειά θέλουμε κι ὄχι ἐλεημοσύνη» λέγουν οἱ φτωχοί.
Γιατί οι ενορίες δεν λειτουργούν σαν μοναστήρι; Να τρώμε όλοι μαζί σε έναν χώρο που να μοιάζει με εστιατόριο και όχι ίδρυμα  Να  έχει η ενορία τον φούρναρη,  τον γιατρό την βοήθεια στο σπίτι, το συνεργείο καθαρισμού κ.λπ.   όπου θα δουλεύουν οι ενορίτες με μισθό. Έτσι και η εκκλησία θα έχει εισοδήματα και οι ενορίτες μεροκάματα.
Οι εκκλησίες και μητρόπολης έχουν ακίνητα κ.λπ.  που μπορούν να δοθούν προς εκμετάλλευση να οργανώσει την κατάσταση και να την πάρει στα χέρια της ειδικά τώρα που πουλήθηκε η Ελλάδα.
 
 

Aπάντηση:

Ἀγαπητέ μου φίλεἸωάννη.
 Α.   Ἀναφέρεσαι σ’ ἕνα νόμισμα τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι στόν κόσμο αὐτό ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἡ μία ὄψι τοῦ νομίσματος αὐτοῦ κοιτᾶ πάντοτε πρός τά ἐπάνω, ἐλεημοσύνη, καί ἡ ἄλλη πρός τά κάτω. Ἡ πλευρά τῆς ἐλεημοσύνης κοιτᾶ πάντοτε πρός τά ἐπάνω διότι τήν ἐλεημοσύνη δέν τήν κάνουμε γιά νά σώσουμε τούς ἀδελφούς μας τῶν ὁποίων κάποια μέρα θά λήξει ἡ ζωή τους ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά τήν κάνουμε :
1ον γιατί πρέπει νά γίνουμε μιμηταί τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ κι Ἐκεῖνος ἔτσι ἐνεργεῖ: «δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια» Τωβ.3.2,
2ον γιατί εἶναι ἐντολή Θεοῦ ἔτσι νά ἐνεργοῦμε: "ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην" Τωβ.4.7
3ο γιατί ἐμεῖς κερδίζουμε πολλά καθώς δίδουμε: "ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται, καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι". Σ.Σειρ.3.14
4ο  γιατί θησαυρίζουμε θησαυρούς γιά ὥρα ἀνάγκης: "θέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης· Τωβ.4.9
Ἄς χρησιμοποιοῦμε λοιπόν τό νόμισμα αὐτό σωστά σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ "ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ". Ματθ.21.21 καί τότε  "ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν"  Λουκ.121.31 διότι διαφορετικά καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄν ἐγίνετο στήν ἐποχή μας πρωθυπουργός θά τόν καταδικάζαμε ὡς ἀνίκανο νά μᾶς κυβερνήσει σωστά.
Ἀλλοῦ ἀγαπητέ Ἰωάννη εἶναι τό πρόβλημα. Στήν ἀπουσία τῆς ἀγάπης.
 Β.   Στό θέμα πού λές «Δουλειά θέλουμε κι ὄχι ἐλεημοσύνη» λέγουν οἱ φτωχοί.
Δέν ξέρω ἄν δοκίμασες φίλε Γιάννη νά προσφέρεις ἐργασία σ’ ἕναν φτωχό. Θά ἀπογοητευθεῖς, γιατί ἄν δέν γίνει ἄνθρωπος μέ φόβο Θεοῦ, θά πατήσει στό αὐγό καί θά ἀνέβεις τόν οὐρανό καί θά σέ καταστρέψει.
 Γ.Γιατί οι ενορίες δεν λειτουργούν σαν μοναστήρι;
Δηλαδή τί κάνουν τά μοναστήρια; Μόνο τούς ἐπισκέπτες δέ φιλοξενοῦν;. Πόσα μοναστήρια διαθέτουν χρόνο καί χρῆμα γιά νά ἀσκήσουν τήν φιλανθρωπία ὅπως τήν καταλαβαίνεις ἐσύ;
 Δ.Οι εκκλησίες και μητρόπολης έχουν ακίνητα κ.λπ.  που μπορούν να δοθούν προς εκμετάλλευση.
Ξεχνᾶς ὅμως αὐτό πού λέγει ὁ ἅγ.Ἰσαάκ ὁ Σῦρος ὅτι μέ τήν εκμετάλλευση καί τό ἐμπόριο δέν θά ξεφύγει κανείς τήν ἁμαρτία.
  Ἀγαπητέ φίλε Ἰωάννη.  Ἄν δέν φτιάξουμε τήν κατεστραμμένη ἀπό τήν ἁμαρτία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τίποτε  δέν θά μπορέσουμε νά ἀλλάξουμε στόν κόσμο αὐτό ὁ ὁποῖος θά εἶναι πάντοτε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ γιατί  ἡ κτίσις θά "συστενάζει καὶ (θά) συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· Ρωμ.8.22 μέχρι νά ξαναγυρίσουμε πίσω στήν Πατρίδα μας, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Επισυναπτόμενο αρχείο

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB