Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

08/1/2010 24. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 12 ΕΩΣ ΤΑ 30 ΤΟΥ;

Υποβληθέν θέμα:

24.Πάτερ γνωρίζουμε γιατί η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται στη ζωή του Κυρίου από την ηλικία των 12 ετών που δίδαξε στο ναό του Σολωμόντα μέχρι και την ηλικία των 30 ετών που ξεκίνησε το έργο Του;

Aπάντηση:

24.Ξέρουμε, καί πολύ καλά μάλιστα, τί ἔκανε ὁ Κύριος ἀπό τά 12 Του χρόνια μέχρι τά 30 Του.
Λέγει λοιπόν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ:
"Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. ........ 46 καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. ........... τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; .......καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ρήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις. Λουκ.2.39-52
Δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅλα αὐτά τά χρόνια «προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις» μέ ἕνα καί μοναδικό τρόπο «καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς».

Συνέβη δέ αὐτό νά μᾶς διδάξει καί νά μᾶς πεῖ.

Ἐγώ, ὁ δημιουργός Σου και Θεός Σου, ἀπό τήν μεγάλη μου ἀγάπη καί γιά νά σέ σώσω ἔκανα ὑπακοή σέ σένα, τόν θνητό ἄνθρωπο, ἐσύ γιά τήν δική σου σωτηρία γιατί δέν ὑπακοῦς σέ Μένα τόν Σωτήρα καί Θεό Σου;
Γι αὐτό ἀγαπητέ μου «Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας. 7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ, γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν» Α΄Τιμοθ.4·

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB