Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

02/9/2009 16.Υπάρχει κίνδυνος με τον ΑΜΚΑ;

Υποβληθέν θέμα:

16. Άκουσα για τον ΑΜΚΑ τον νέο αριθμό ασφάλισης του ΙΚΑ και  ότι τρομοκρατείται ο κόσμος για το ότι δηλ. θα επέλθει "χάραγμα!" είναι όντως επικίνδυνο αυτό; Άν όχι γιατί σπέρνουν πανικό;

Aπάντηση:

Γιατί μᾶς ἐμπαίζει ὁ διάβολος; Γιατί ἀφήνουμε τή φαντασία μας νά δουλεύει; Γιατί δέν μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή; Γιατί .......; Γιατί.......; Γιατί.......;
Ὅλοι ἔχουμε τόν νοῦ μας σ’ ἕναν ἀριθμό καί μᾶς ἐμπαίζει ὁ διάβολος.
Ἀριθμό δέν ἔχουμε στήν ταυτότητα;
Ἀριθμό δέν ἔχουμε στήν Ἐφορία;
Ἀριθμό δέν ἔχουμε στήν Τράπεζα;
Ἀριθμό δέν ἔχουμε στά τηλέφωνά μας;
Ἀριθμό δέν ἔχουμε στό σπίτι πού μένουμε;

Μᾶς ἐμπαίζει ὁ διάβολος. Ἡ Ἁγία Γραφή δέν μιλᾶ γιά σφράγισμα μέ ἀριθμούς ἀλλά γιά σφράγισμα μέ ἀριθμό ἀνθρώπου.

Πού βρίσκεται τώρα ὁ ἐμπαιγμός τοῦ διαβόλου;
Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς προειδοποιεῖ καί γιά δύο ἄλλα ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ θέματα, ἀλλά κανείς δέν τά προσέχει.

«Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλη· εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ» Ἀποκ.14.9-12.

Τά βρήκατε;
1. εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον.
Μήπως μέ τίς ἀμφιβολίες μας γιά βασικά θέματα πίστεως, μέ τό νά βλασφημοῦμε τόν Κύριο στίς δουλειές μας, μέ τό νά στέλνουμε τόσο εὔκολα στό διάβολο ὅ,τι μᾶς θυμώνει, μέ τό νά παρακολουθοῦμε θεάματα τηλεοπτικά ἀνεξέλεγκτα, μέ τό νά γελᾶμε μέ πονηρά ἀνέκδοτα, μέ τό νά μή μελετοῦμε, μέ τό νά θέλουμε πολλές ἀνέσεις, μέ τό νά μή θλίβεται ἡ ψυχή μας γιά τήν ἀποστασία τόσο, ἀλλά γιατί χάσαμε 10 εὐρώ στό παζάρεμα, ὅταν.... ὅταν...., ὅταν....., εὔκολα κρίνουμε τά στραβά τῶν κληρικῶν ὄχι ὅμως καί τά καλά, γιατί ἔτσι μᾶς ἔμαθαν τά Μ.Μ.Ε., ὅταν δέν ξέρουμε ὅτι Ἐκκλησία δέν εἶναι ὁ παπᾶς ἀλλά τά ἱ.μυστήρια στά ὁποῖα πρέπει νά μετέχουμε τότε δέν θά ἀνησυχίσουμε ἄν μᾶς ποῦν νά προσκυνήσουμε αὐτόν πού θά βλασφημήσει τόν Θεό, τήν Σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας, τήν Ἐκκλησία καί τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων μας, διότι ἀποκαλύπτει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ: 
καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ .... καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν·......καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

 2. εἴ τις προσκυνεῖ... καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ
Μήπως λοιπόν μέ τόν τρόπο πού ζοῦμε μαθαίνουμε σιγά σιγά νά προσκυνοῦμε καί τήν εἰκόνα τοῦ θηρίου;
Δηλαδή ὅταν πηγαίνουμε σέ πολιτικούς γάμους καί λέμε «νά ζήσετε παιδιά»,
ὅταν ἀποδεχόμαστε τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί λέμε «ἄντε παιδιά εἶναι τί νά κάνουμε»,
ὅταν δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὄχι στίς κοσμικές συνήθειες (καρναβάλι, νυκτερινή ζωή, τσιγάρο, μόδα κ.ἄ.) γιατί ὅλοι ἔτσι κάνουν,
ὅταν εὔκολα δεχόμαστε καί συμπράτουμε σ’ ἕνα διαζύγιο,
ὅταν τελικά ἀποδεχόμαστε ὅ,τι δέν θέλει ὁ Θεός,
τότε δέν κάνουμε ἄσκηση 
τότε μήπως εἴμαστε ἕτοιμοι γιά νά προσκυνήσουμε καί τήν εἰκόνα τοῦ θηρίου ἀφοῦ ἔτσι θά κάνουν ὅλοι;

Μείναμε λοιπόν στούς ἀριθμούς καί δέν προσέχουμε τά ἄλλα, τά πιό βασικά.
Ἄνθρωπος πού τώρα δέν μιμεῖται ὅ,τι μᾶς σερβίρει ὁ διάβολος καί δέν γίνεται δοῦλος τῆς ἐποχῆς, ἀριθμό ἀντιχρίστου δέν θά βάλει. Ὅποιος ὅμως σήμερα δέν ζεῖ ὅπως θέλει ὁ Κύριος, δηλαδή  δέν ζεῖ «κατά τάς Γραφάς», τότε τό σφράγισμα τοῦ θηρίου μέ κλειστά μάτια θά τό δεχθεῖ.
Ὅποιος ὅμως ζεῖ «κατά τάς Γραφάς» τότε πιό εὔκολα γίνεται μάρτυρας, ἀπό τοῦ νά λάβει τό χαραγμα τοῦ Θηρίου.

Ἄς προσέχουμε λοιπόν στά Λόγια τῶν Αγ.Γραφῶν, κι ὄχι στά λόγια τῶν ἀνθρώπων. 
Τό πρῶτο φέρνει εἰρήνη, τό δεύτερο ταραχή.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB