Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

27/8/2009 15.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Υποβληθέν θέμα:
15.Πως μπορούμε να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας την ώρα της προσευχής;
Aπάντηση:

Ἀγαπητέ μου φίλε.
Ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ μας τήν ὥρα τῆς προσευχῆς δέν είναι ἀποτέλεσμα προσπάθειας πού κάνουμε κατά τήν προσευχή μας. Ἡ προσευχή πού κάνει ὁ ἄνθρωπος κάθε μέρα εἶναι προσευχή ὑποχρέωσης καί κάποιες φορές γίνεται καί προσευχή ἀνάγκης. Ἡ πρώτη γίνεται μέ κάποια πίεση καί ἄκεφα καί ἡ δεύτερη γίνεται περιστασιακά καί ἐπιφανειακά ἔντονη. Στίς περιπτώσεις αὐτές ὅ νοῦς μας ἀναγκαστικά θά ξεφεύγει, στήν πρώτη πιό πολύ στήν δεύτερη λιγότερο.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἄλλος πιό ὅμορφος χῶρος προσευχῆς πού δέν μπορεῖ τόσο εὔκολα ὁ νοῦς σου νά ξεφύγει, ὅπως δέν μᾶς ξεφεύγει ὁ νοῦς μας στό ποδόσφαιρο ἤ σέ κάποιο θέατρο.

1.  Ὁ ἀπ.Παῦλος λέγει χαρακτηριστικά «Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» Α΄Κορ.10.31.
Ἄν λοιπόν ὅ,τι ἔχουμε κι ἀπολαμβάνουμε στή ζωή τά βιώνουμε ὡς εὐλογία και δῶρο Θεοῦ τότε πῶς νά ξεφύγει ὁ νοῦς;
Λέμε δόξα στό Θεό γιά τό δροσερό νερό, γιά τή θάλασσα, γιά τόν ἤλιο, γιά τήν καινούργια μέρα, γιά τή βροχχή, γιά τό χιόνι, γιά ἕνα ὄμορφο λουλούδι;

2. Ὁ ἀπ.Παῦλος ἀλλοῦ τονίζει: «Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. 21 πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει» Α΄Θεσ.5.16-24.
Ἄν αὐτά τά τοῦ ἀποστόλου πράξουμε μέ χαρά τότε πῶς ὁ νοῦς μας νά ξεφύγει;

3. Ὁ ἀπ.Παῦλος μέ διάκριση προτρέπει «διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι». Ἐφες.6.18-20
Ἄν ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ἀδικοῦν καί ἀντί νά θυμώνουμε μαζί τους τότε ὅταν τούς ἀναφέρουμε στήν προσευχή μας ὁ νοῦς μας δέν φεύγει.

4. Τέλος ὁ ἀπ.Παῦλος μᾶς ὑποδεικνύει: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν. Φιλιπ.10.4-9
Δηλαδή ἄν γίνουμε λίγο ἀπόμακροι ἀπό τίς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου, ἄν εἴμαστε ἐπιεικεῖς μέ τούς ἰδιότροπους, καί ἀγωνιζόμαστε γιά τίς ἀρετές τότε εὔκολα δέν φεύγει ὁ νοῦς μας.

Βέβαια ὅλα αὐτά δέν γίνονται σέ μιά μέρα, ἀλλά πρέπει ὄμως νά τά ἔχουμε ὡς πρῶτο στόχο στή ζωή μας.

Πάντως γιά νά μήν ἀπογοητευόμαστε  ὁ ὅσ.Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει ὅτι ὁ νοῦς μας εἶναι σάν τά ἄτακτα κατσίκια πού τρέχουν ἀπό δῶ κι ἀπό ἐκεῖ. Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νά εἴμαστε οἰ καλοί τσοπάνηδες πού θά τά ἐπαναφέρουμε.

 Ἑπομένως νά μή παραξενευόμαστε πού ὁ νοῦς μας φεύγει ἀπό δῶ κι ἀπό ἐκεῖ. Νά παραξενευόμαστε ὅταν τόν ἀφήνουμε νά κάνει ὅ,τι θέλει καί δέν τόν συμμαζεύουμε.
Ὁ τσοπάνος πού βόσκει γίδια δέν εἶναι κακός γιατί βόσκει γίδια, ἀλλά εἶναι κακός βοσκός ὅταν δέν τά  συμμαζεύει.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB