Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

13/8/2009 10.ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΣ;

Υποβληθέν θέμα:
ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ; ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ; ΠΟΙΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ;
Aπάντηση:

Στήν ἐρώτηση 8/2-8-09 ἀπαντοῦμε γιά τό ἄγχος, τά αἴτια πού τό προκαλοῦν κ.ἄ.
Ὅσο γιά τήν πνευματική κακοπάθεια αὐτό εἶναι μιά κλήση ἐκ Θεοῦ, διότι λέγει "εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ματθ.16.24
Δηλαδή «ἀποφάσισες νά μέ ἀκολουθήσεις; Ἀρνήσου τόν ἑαυτό σου πάρε μαζί καί τόν σταυρό σου καί ἀκολούθησέ με».
Καί ἀκόμη συμπληρώνει «ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος». Ματθ.10.38 Δηλαδή ἄν κάνεις τοῦ κεφαλιοῦ σου καί δέν ἔχεις τόν ἀνάλογο ἐξοπλισμό δέν μπορεῖς νά βαδίσεις τόν δρόμο πού ἐγώ βαδίζω. Καί ποιός εἶναι ὁ δρόμος αὐτός; Ὁ δρόμος γιά νά φθάσω νά κληρονομίσω τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Στό σημεῖο αὐτό τί περισσότερα ζητᾶ ὁ Κύριος ἀπό μᾶς σέ σχέση μέ ἕναν π.χ. ψαρά ἤ ἕναν ὀρειβάτη;. Θέλεις νά πιάσεις ψάρια ἤ νά ἀνέβεις μαζί μου στήν κορυφή πάρε μαζί σου τά ἀνάλογα σύνεργα καί μή κάνεις τοῦ κεφαλιοῦ σου καί θά σέ ὁδηγήσω μέ ἀσφάλεια στόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο ξεκίνησες.
Δηλαδή ὅταν θά μᾶς πεῖ κάποιος ἔλα μαζί μου νά πᾶμε στήν τράπεζα γιά νά σοῦ χαρίσω ἕνα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ἀλλά θέλω νά φορᾶς κουστούμι καί νά ἔχεις καί τό βιβλιάριό σου, δέν θά τόν ἀκούγαμε καί θά κάναμε τοῦ κεφαλιοῦ μας;
Γιατί στά ὑλικά καί ἐφήμερα ἀνταποκρινόμαστε καί στά πνευματικά καί αἰώνια ὄχι; Διότι ὁ Κύριος λέγει «ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται». Λουκ.12.34
Ἄν λοιπόν ἀγαποῦμε πιό πολύ τά κοσμικά καί γήϊνα ἀπό τά πνευματικά καί αἰώνια τότε δύσκολα ἐπιλέγουμε τήν πνευματική κακοπάθεια.
Ὁ ἅγ.Ἰγνάτιος ἔλεγε γιά τόν ἐσταυρωμένο Κύριο «ὁ ἐμώς ἔρως ἐσταύρωτε»
Ἐμεῖς πόσο νιώθουμε ἐρωτευμένοι μέ τόν Κύριο; Πόσο πυρπολεῖται ἡ καρδιά μας; Οἱ δύο πρός Ἐμμαούς ἔλεγαν «οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;» Λουκ24.32
Τά ἐρωτευμένα ἄτομα δέν ντρέπονται νά ἐρωτοτροποῦν μπροστά στά μάτια τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἐνῶ ἐμεῖς ντρπόμαστε νά κάνουμε τόν σταυρό μας ἤ νά δηλώσουμε χριστιανοί ἤ νά νηστεύσουμε ἤ νά μή γελοῦμε μέ ἀνήθικα λόγια τῶν ἄλλων κ.ἄ.
Ὅσο λοιπόν ἀγαποῦμε πιό πολύ τίς εὐκολίες τοῦ πολιτισμοῦ καί θέλουμε οἱ ἄλλοι νά μᾶς ἐξυπηρετοῦν καί νά μᾶς προσέχουν τόσο πιό δύσκολη γίνεται ἡ ἀπόκτηση τῆς κακοπάθειας.
Ὅλοι μας γελᾶμε ὅταν γεννιέται ἕνας ἄνθρωπος, ὅμως αὐτός πού γεννιέται γεννιέται ὡς μελοθάνατος γι’ αὐτό καί πάντοτε κλαίει. Στήν πορεία τῆς ζωῆς μας ὅμως, ὁ διάβολος μᾶς ξεγελᾶ ὅπως τούς πρωτοπλάστους καί νομίζουμε ὅτι γεννηθήκαμε γιά νά ἀπολαμβάνουμε μόνο. Ὅμως ὁ Κύριος λέγει «ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν»Ἰωάν.12.25.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB