Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

07/8/2009 9.Ἐπιτρέπεται ἡ Ὁμοιοπαθητική στούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς;

Υποβληθέν θέμα:
Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μας για την ομοιοπαθητική;Επιτρέπεται στους ορθόδοξους χριστιανούς να ακολουθούν αγωγή από ομοιοπαθητικό γιατρό;
Aπάντηση:

Ἡ ὁμοιοπαθητική εἶναι μέθοδος πού ἀκόμη καί ὁ Ἰπποκράτης τήν ἀναφέρει "τά ὅμοια τοῖς ὁμοίοις ἰῶνται".
Λέγει δέ καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ:
1 ΤΙΜΑ ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος· 2 παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. 3 ἐπιστήμη ατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται. 4 Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς. 5 οὐκ ἀπὸ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδωρ εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ; 6 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ· 7 ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καὶ ἦρε τὸν πόνον αὐτοῦ, 8 μυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μεῖγμα, καὶ οὐ μὴ συντελέσῃ ἔργα αὐτοῦ, καὶ εἰρήνη παρ’ αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.- 9 Τέκνον, ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παράβλεπε, ἀλλ’ εὖξαι Κυρίῳ, καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε. 10 ἀπόστησον πλημμέλειαν καὶ εὔθυνον χεῖρας, καὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν. 11 δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως καὶ λίπανον προσφορὰν ὡς μὴ ὑπάρχων. 12 καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος, καὶ μὴ ἀποστήτω σου, καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία. 13 ἔστι καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδία· 14 καὶ γὰρ αὐτοὶ Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως. 15 ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ. Σ.Σειράχ.38. 1-15.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Νά τιμᾶς τόν γιατρό, ὅπως τοῦ ἁρμόζει καί νά τόν χρησιμοποιεῖς ὅταν τόν ἔχεις ἀνάγκη, διότι ὁ Κύριος τοῦ ἐμπνέει τήν ἰατρική τέχνη. Βέβαια ὁ Θεός θεραπεύει, διά τοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος θά τιμᾶται γιά τίς ἰατρικές του γνώσεις ἀκόμη κι ἀπό τούς βασιλεῖς. Ἡ ἰατρική γνώση κάνει σπουδαῖο τόν γιατρό καί θαυμάζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀκόμη καί τά φάρμακα πού προέρχονται ἀπό τά διάφορα γήινα ὑλικά ὁ Κύριος τά δημιούργησε καί κάθε συνετός ἄνθρωπος τά χρησιμοποιεῖ ἀναλόγως καί δέν τά ἀποφεύγει. Ἐξ ἄλλου τά πικρά νερά τῆς Μερᾶς μέ τήν χρήση ἑνός ξύλου ἔγιναν γλυκά ἀπό τόν Μωυσή, γιά νά φανεῖ ἔτσι ἡ δύναμη τοῦ ξύλου. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός λοιπόν ἐνέπνευσε στούς ἀνθρώπους τήν ἰατρική γνώση γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός μέ τά θαυμαστά του ἔργα. Ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος πού διά μέσου τῶν ἰατρῶν καί τῶν φαρμάκων θεραπεύει καί ἀφαιρεῖ τίς ἐνοχλήσεις τοῦ ἀσθενοῦς. Ὁ φαρμακοποιός μέ τά ἐκ γῆς ὑλικά κατασκευάζει ἀτέλειωτες φαρμακευτικές συνθέσεις καί ἔτσι μέ τά παρασκευάσματά του θά δίδει παρηγοριά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Παιδί μου ὅταν ἀσθενήσεις μή περιφρονεῖς τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά, ἀλλά συγχρόνως νά παρακαλέσεις καί τόν Κύριο γιατί αὐτός θά σέ θεραπεύσει. Ὅμως πέρα ἀπ’ ὅλα αὐτά φρόντισε νά ζῆς ἐνάρετη ζωή καί ὄχι ἁμαρτωλή ζωή, συγχρόνως ἔχε καί τήν καρδιά σου καθαρή ἀπό ἐμπάθειες καί κακές ἐπιθυμίες. Νά προσφέρεις, μέ πλούσιο καί ὄχι τσιγκούνικο τρόπο, εὐῶδες θυμίαμα καί κάθε μορφή θυσίας, ὡς νά μήν ξαναϋπάρξεις στή ζωή αὐτή. Κι ἀφοῦ προσφέρεις τίς θυσίες σου τότε  πήγαινε καί στόν γιατρό πού τόν ἔχεις ἀνάγκη, γιατί ὁ Κύριος τοῦ ἐμπνέει τήν ἰατρική τέχνη καί μή τόν ἀποφεύγεις γιατί οὔτως ἤ ἄλλως τόν ἔχεις ἀνάγκη. Ὑπάρχουν φορές πού καί οἱ γιατροί μέ τίς δικές τους γνώσεις προσφέρουν σέ μᾶς τήν ὑγεία, γιατί κι αὐτοί προσεύχονται στόν Κύριο γιά νά τούς φωτίσει σέ σωστές διαγνώσεις ὥστε νά ἀποφεύγουμε ὅσο γίνεται τήν θνησιμότητά μας. Πάντως ὅποιος ἐπιμένει ἀμετανόητα νά ἁμαρτάνει θά πέσει στά χέρια τοῦ γιατροῦ".
Πρέπει δέ νά ξέρουμε καί τό ἑξῆς ὅτι εἶναι προσβολή γιά τόν Θεό  πού μᾶς προσφέρει τήν ὑγεία νά μή καταφεύγουμε σ' Ἐκεῖνον διά τῆς προσευχῆς, ὅταν ἀσθενοῦμε, ἀλλά μόνο στούς γιατρούς. Καί ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ Ἀσά ὅταν ἀσθένησε δέν κατέφυγε στόν Θεό, ἀλλά μόνο στούς γιατρούς καί ὁ Θεός θύμωσε μαζί του. Β΄Παραλ.16.12
Τώρα ὡς πρός τήν ὁμοιοπαθητική, ἀλλά καί ὡς πρός κάθε ἱατρική ἐπιστήμη δέν πρέπει νά εἴμαστε πάντοτε ἀρνητικοί, ἀφοῦ ὁ Θεός ἐμπνέει τούς ἰατρούς. Φυσικά ὅταν καί ὁ ἰατρός προσεύχεται αὐτό εἶναι τό πιό σωστό καί ἐνάρετο.
Ὅμως ὑπάρχουν καί γιατροί ἀδιάφοροι ἤ ἄπιστοι. Αὐτό δέν μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ καί πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί εἶναι ὅταν τήν ἰατρική τέχνη τήν μεταχειρίζονται ἰατροί πού πιστεύουν ὅτι οἱ ψεύτικοι θεοί τους εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς ἐμπνέουν καί ὄχι ὁ ἀληθινός Θεός.
Πῶς μποροῦμε νά τό ξέρουμε αὐτό; Ὅταν ὁ ἰατρός προέρχεται ἀπό κάποια ἄλλη θρησκεία καί μᾶς προσφέρει θεραπευτικές ἀγωγές μέ φάρμακα τά ὁποῖα δέν ἀναγράφουν, τόν κατασκευαστή, τό περιεχόμενο, τίς ἐνέργειες καί παρενέργειες κ.λ.π. ὅπως ὅλα τά φάρμακα, αὐτό φυσικά δημιουργεῖ ἐρωτήματα σέ κάθε λογικό ἄνθρωπο. Ἀκόμη καί ὅταν ὁ φαρμακοποιός δέν παρασκευάζει τά φάρμακα μέ γνωστά ὑλικά.
Ποιός λογικός ἄνθρωπος θά χρησιμοποιοῦσε φάρμακα ἀγνώστου προέλευσης.
Ὅταν ὁ γιατρός μοῦ προσφέρει τέτοια φάρμακα τί ἐμπιστοσύνη νά ἔχω;
Δέν φταίει λοιπόν ἡ ὁμοιποπαθητική ἀλλά ὁ τρόπος καί ὁ ἄνθρωπος πού τήν χειρίζεται.
Φυσικά παντοῦ ὑπάρχουν ἐπιτυχίες καί ἀποτυχίες καί αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τόν κάθε ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ἀλλά καί ἀπό τό πόσο ὁ Ἀληθινός Θεός ἐμπνέει τόν ἰατρό.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB