Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

29/6/2009 4.Ατομα με προβλήματα νευρολογικής φύσεως και η συμπεριφορά μας

Υποβληθέν θέμα:
Καλημέρα πάτερ, Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικής φύσεως και με τα οποία καλούμαστε να συνεργαστούμε; Επιτρέπονται οι παρατηρήσεις; Πόσο υπομονετικοί μπορούμε να είμαστε;
Aπάντηση:
Ὅταν συνεργαζόμαστε μέ τούς ἀνθρώπους πρέπει πάντοτε νά ἔχουμε ὡς ἀρχή συνεργασίας τό  θέλημα τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο εἶναι διαχρονικό καί διατυπώνεται μέσα στήν Ἁγία Γραφή. Βέβαια ἡ κατανόηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ καθαρότητα ζωῆς. Ὅσο πιό καθαρά πνευματικά μάτια ἔχουμε τόσο πιό σωστά κατανοοῦμε τόν  Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ καθαρότητα φυσικά δέν ἀποκτᾶται μέ τήν ἀνθρώπινη λογική, ἀλλά μυστηριακά καί μυσταγωγικά μέ  τό λουτρό τῆς μετανοίας, μέ τά δάκρυα τῆς προσευχῆς, μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου, μέ τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Κυρίου μας καί γενικά μέ τήν Μυστηριακή μας ζωή.
Στήν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ φυσικά μᾶς βοηθοῦν οἱ μελέτες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας οἱ ὁποῖοι πιό πρίν ἀπό μᾶς καί σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπέκτησαν αὐτή τήν καθαρότητα.
Πάντως ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει τά ἑξῆς κι ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά τόν ἐφαρμόσουμε σέ ἀνάλογες περιπτώσεις. Ἡ ζωή μας καί οἱ σχέσεις μας μέ τόν ἑαυτό μας, μέ τούς ἄλλους καί μέ τόν Θεό δέν εἶναι θέμα συνταγῶν, ἀλλά γνώση καί βίωμα. Ὅσο λοιπόν πιό καλά καί ἔξυπνα χρησιμοποιοῦμε τήν γνώση καί τό βίωμα τόσο πιό ὄμορφα διαχειριζόμαστε τά χαρίσματά μας. Ἑπομένως ἡ ζωή μας καί ἡ ἀγάπη μας θέλει τέχνη, τρόπο καί ἐξυπνάδα (=σοφία).
 Λέγει λοιπόν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ:
 Β΄Τιμοθ. 4,1-2  Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, ...., ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
Φιλιπ.4.5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις.
Ρωμ.12, 6-21 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.  Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ,  τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,  τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες,  τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες,  ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες.  εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.  χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων.  τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες. μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς.  μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·  εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες.  μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος.  ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.  μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.
Βέβαια ἴσως δέν ἀπάντησα εὐθέως στό ἐρώτημά σου ἀγαπητέ φίλε, ἀλλά ὅλα ὅσα ἔγραψα εἶναι ἐργαλεῖα στά χέρια σου, πᾶρτα καί δούλεψε. Ἡ ζωή εἶναι τέχνη. Ἄν ἔχεις σωστά ἐργαλεῖα καί θέλεις πολλά θά ἐπιτύχεις.
 Ἄν ἔχεις χρόνο ρίξε μιά ματία καί στά ἑξῆς
Σοφία Σειράχ 3.1-31 ...οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωθῆτε· .....μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου, οὐ γάρ ἐστί σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία· ... τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου, καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·  κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύϊ σου. .... τέκνον, ἐν πραΰτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε, καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ. ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπεινοῦ σεαυτόν, καὶ ἔναντι Κυρίου εὑρήσεις χάριν·  ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ Κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται.  χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε·  ἃ προσετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ, οὐ γάρ ἐστί σοι χρεία τῶν κρυπτῶν.  ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου· πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι·  πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόληψις αὐτῶν, καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησε διανοίας αὐτῶν. .... καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται.  καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις.  ἐπαγωγὴ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις, φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ. 2καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν, καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ.  πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας.  ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως εὑρήσει στήριγμα.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB