Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

16/8/2013 Τι κανουμε για να απαλλαχθουμε απο την καταθλιψη;

Υποβληθέν θέμα:

Τι κανουμε για να απαλλαχθουμε απο την καταθλιψη; Πρέπει να μας διαβασει ο πνευματικος καποια ευχη; Διαβαζω καθημερινα το Μικρο Αποδειπνο ποια αλλη προσευχη μπορω να διαβασω;

Aπάντηση:

Πρέπει αφ' ενός μεν να καταφεύγουμε στον πνευματικό μας για να μάς ενδυναμώνει με τις εὐχές της Εκκλησίας και τις προσευχές του και τις προτροπές του, αλλά πρέπει να κάνουμε κι αὐτό πού λέγει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ:

Σ.Σειράχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ

1 ΤΙΜΑ ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος· 2 παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. 3 ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται. 4 Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς.......... 9 Τέκνον, ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παράβλεπε, ἀλλ’ εὖξαι Κυρίῳ, καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε. 10 ἀπόστησον πλημμέλειαν καὶ εὔθυνον χεῖρας, καὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν. 11 δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως καὶ λίπανον προσφορὰν ὡς μὴ ὑπάρχων. 12 καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος, καὶ μὴ ἀποστήτω σου, καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία. 13 ἔστι καιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐοδία· 14 καὶ γὰρ αὐτοὶ Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐοδώσῃ αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν ἐμβιώσεως.

 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB