Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Άρθρα
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

07/8/2011 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

 Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, «ελέησόν με», και συντομότερα «Κύριε ελέη­σον », από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε στους Χριστιανούς και ορίστηκε νά το λένε ακατάπαυστα, όπως και το λένε. Τι ση­μαίνει όμως τούτο το «Κύριε ελέησον», είναι πολύ λίγοι σήμερα πού το ξέ­ρουν, κι έτσι φωνάζουν καθημερινά ανωφελώς, αλίμονο, και ματαίως το «Κύριε ελέησον», και το έλεος του Κυρίου δεν το λαβαίνουν γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν. Γι' αυτό πρέπει να ξέρομε πώς ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφό­του σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και υπέμεινε τόσα πάθη και σταυρώθη­κε και χύνοντας το πανάγιο αίμα Του εξαγόρασε τον άνθρωπο από τα χέ­ρια του διαβόλου, από τότε έγινε Κύριος και εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως. Και προτού βέβαια σαρκωθεί ήταν Κύριος όλων των κτισμάτων, ορατών και αοράτων, ως δημιουργός και ποιητής τους, όμως των ανθρώ­πων και των δαιμόνων πού δε θέλησαν από μόνοι τους να τον έχουν Κύριο και εξουσιαστή τους, δεν ήταν και Αυτός Κύριος τους, ο Κύριος όλου του κόσμου. Ό πανάγαθος Θεός δηλαδή, και τους Αγγέλους και τούς ανθρώ­πους τούς έκανε αυτεξούσιους και τούς χάρισε το λογικό, να έχουν γνώση και διάκριση· γι' αυτό, ως δίκαιος πού είναι και αληθινός, δε θέλησε νά τούς αφαιρέσει το αυτεξούσιο και νά τούς εξουσιάζει με τη βία και χωρίς τη θέληση τους. Άλλά εκείνους πού θέλουν νά είναι κάτω από την εξουσία και διακυβέρνηση Του, εκείνους ο Θεός και τους εξουσιάζει και τους κυβερνά· εκείνους πάλι πού δε θέλουν, τούς αφήνει νά κάνουν το θέλημα τους, ως αυ­τεξούσιοι πού είναι. Για τούτο και τον Αδάμ πού πλανήθηκε από τον απο­στάτη διάβολο κι έγινε κι αυτός αποστάτης του Θεού και δε θέλησε νά υπα­κούσει στην εντολή Του, τον άφησε ο Θεός στο αυτεξούσιο του και δε θέλη­σε νά τον εξουσιάζει τυραννικά. Άλλά ο φθονερός διάβολος πού τον πλάνη­σε εξαρχής, δεν έπαψε κι έπειτα νά τον πλανά, ώσπου τον Έκανε παρόμοιο στην αλογία με τα κτήνη τα ανόητα και ζούσε πλέον σαν ζώο άλογο και ανόητο. Μα ο πολυέλεος Θεός τον σπλαχνίστηκε τελικά κι έτσι χαμήλωσε τούς ουρανούς και κατέβηκε στη γη κι έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο* και με το πανάχραντο αίμα Του τον λύτρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και δια μέσου του ιερού Ευαγγελίου τον οδήγησε πώς νά ζει θεάρεστα. Και, κατά τον Θεολόγο Ιωάννη, μάς Έδωσε εξουσία νά γίνομε τέκνα Θεού και με το θειο βάπτισμα μάς αναγέννησε και μάς ανέπλασε και με τα άχραντα Του μυστήρια τρέφει καθημερινά την ψυχή μας και τη ζωογονεί. Και μ' Ένα λόγο, με την άκρα Του σοφία βρήκε τον τρόπο νά μένει πάντοτε αχώριστος μ' εμάς κι εμείς με Αυτόν, για νά μην έχει πλέον καθόλου τόπο σ' εμάς ο διάβολος. "Ορισμένοι όμως από τούς Χριστιανούς, υστέρα από τόσες χάριτες πού αξιώθηκαν και υστέρα από τόσες ευεργεσίες πού Έλαβαν από τον Δε­σπότη Χριστό, πλανήθηκαν πάλι από το διάβολο και εξαιτίας του κόσμου και της σάρκας ξεμάκρυναν από το Θεό και κατακυριεύονται από την αμαρτία και από το διάβολο κάνοντας τα θελήματα του. Όμως δεν είναι τελείως αναίσθητοι ώστε νά μην αισθάνονται το κακό πού έπαθαν. Καταλα­βαίνουν το σφάλμα τους και γνωρίζουν την υποδούλωση τους, άλλά δεν μπορούν αυτοί μόνοι τους νά γλιτώσουν και γι' αυτό προστρέχουν στο Θεό και φωνάζουν το «Κύριε ελέησον» για νά τούς ευσπλαχνιστεί ο πολυέλεος Κύριος και νά τούς ελεήσει, νά τούς δεχτεί σαν τον άσωτο υιό και νά τούς δώσει πάλι τη θεία χάρη Του και μέσω αυτής νά γλιτώσουν από τη δου­λεία της αμαρτίας, ν' απομακρυνθούν από τούς δαίμονες και νά λάβουν πά­λι την ελευθερία τους, για νά μπορέσουν με τον τρόπο αυτό νά ζήσουν θεά­ρεστα και νά φυλάξουν τις εντολές του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι Χριστιανοί πού, όπως είπαμε, μέ τέτοιο σκοπό φωνάζουν τό «Κύριε ελέησον», αυτοί θα επιτύχουν εξάπαντος και το Έλεος του πανάγαθου Θεοί και θα λάβουν τη χάρη Του νά ελευθερωθούν από τη δουλεία της αμαρτίας και νά σωθούν. Εκείνοι όμως πού δέν έχουν είδηση άπό αυτά πού είπαμε, μήτε γνωρίζουν τή συμφορά τους πού είναι καταδουλωμένοι στα θελήματα τής σάρκας και στα κοσμικά πράγματα, μήτε Έχουν ευκαιρία νά συλλογιστούν την υποδού­λωση τους, άλλά χωρίς τέτοιο σκοπό φωνάζουν μόνο το «Κύριε ελέησον», περισσότερο από συνήθεια, αυτοί πώς είναι δυνατό νά λάβουν το έλεος του Θεού; Και μάλιστα τέτοιο θαυμάσιο και άπειρο έλεος; Γιατί είναι καλύτερα νά μη λάβουν το έλεος του Θεού, παρά νά το λάβουν και πάλι νά το χά­σουν, επειδή τότε είναι διπλό το φταίξιμο τους. "Άλλωστε, αν κανείς δώσει κανένα πετράδι πολύτιμο στα χέρια μικρού παιδιού ή κανενός αγροίκου άν­θρωπου πού νά μην ξέρει τι αξίζει, και αυτοί το πάρουν στα χέρια τους και το χάσουν, είναι φανερό πώς δεν το έχασαν εκείνοι άλλά αυτός πού τούς το έδωσε.

Και για νά καταλάβεις καλύτερα τα λεγόμενα, συλλογίσου πώς στον κόσμο τούτο εκείνος πού είναι άπορος και φτωχός και θέλει νά πάρει ελεη­μοσύνη από κάποιο πλούσιο, πηγαίνει και του λέει «ελέησον με», δηλαδή «λυπήσου με για τη φτώχεια μου και δός μου τα αναγκαία». Και πάλι, εκείνος πού έχει χρέος και θέλει νά του το χαρίσει ο δανειστής του, πηγαίνει και του λέει «ελέησον με», δηλαδή «λυπήσου με για την ανέχεια μου και χάρισε μου αυτό πού σου χρωστώ». Όμοια και ο φταίχτης, θέλοντας νά τον συγχωρήσει εκείνος στον οποίο έφταιξε, πηγαίνει και του λέει «ελέησόν με», δηλαδή «συγχώρεσε με για ό,τι σου Έκανα». Από την άλλη μεριά, ο αμαρ­τωλός φωνάζει στο Θεό το «Κύριε ελέησον» και δεν ξέρει μήτε τι λέει, μήτε γιατί το λέει, άλλά μήτε τι είναι το έλεος του Θεού πού τον παρακαλεί νά τού το δώσει, μήτε σε τι τον συμφέρει το Έλεος πού ζητά, και μόνο από συ­νήθεια φωνάζει «Κύριε ελέησον», χωρίς νά ξέρει τίποτε. Πώς λοιπόν νά του δώσει ο Θεός το Έλεος Του, αφού αυτός, καθώς δεν το ξέρει, το καταφρονεί και πάλι το χάνει σύντομα και αμαρτάνει περισσότερο; Το έλεος τού Θεού δεν είναι άλλο, παρά ή χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την οποία πρέπει νά ζητούμε από το Θεό εμείς οι αμαρτωλοί και νά φωνάζομε ακατάπαυστα το «Κύριε ελέησον», δηλαδή «λυπήσου με, Κύριε μου, τον αμαρτωλό, στην ελεεινή κατάσταση πού βρίσκομαι, και δέξου με πάλι στη χάρη Σου· δός μου πνεύμα δυνάμεως, για νά με δυναμώσει ν' αντισταθώ στους πειρασμούς του διαβόλου και στην κακή συνήθεια της αμαρτίας· δός μου πνεύμα σω­φρονισμού, για νά σωφρονιστώ, νά Έρθω σέ αίσθηση τού εαυτού μου καί νά διορθωθώ· δός μου πνεύμα φόβου, για νά σέ φοβούμαι και νά φυλάγω τις εντολές Σου· δός μου πνεύμα αγάπης για νά σέ αγαπώ και νά μην απομα­κρύνομαι πλέον από κοντά Σου* δός μου πνεύμα ειρήνης, για νά φυλάγει την ψυχή μου ειρηνική και νά συγκεντρώνω όλους μου τούς λογισμούς και νά είμαι ήσυχος και ατάραχος· δός μου πνεύμα καθαρότητας, για νά με φυ­λάγει καθαρό από κάθε μολυσμό· δός μου πνεύμα πραότητας, για νά είμαι ήμερος στους αδελφούς μου Χριστιανούς και νά απέχω από το θυμό· δός μου πνεύμα ταπεινοφροσύνης, για νά μη φαντάζομαι τα υψηλά και υπερη­φανεύομαι».

Εκείνος λοιπόν πού γνωρίζει την ανάγκη πού Έχει από έλα αυτά και τα ζητά από τον πολυέλεο Θεό, φωνάζοντας το «Κύριε ελέησον», αυτός βεβαιότατα θα λάβει εκείνο πού ζητά και θα επιτύχει το Έλεος και τη θεία χά­ρη του Κυρίου. Όποιος όμως δεν ξέρει τίποτε από αυτά πού είπαμε, άλλά από συνήθεια μόνο φωνάζει το «Κύριε ελέησον», αυτός δεν είναι δυνατό νά λάβει ποτέ το έλεος του Θεού* γιατί και πρωτύτερα έλαβε πολλές χάριτες από το Θεό μα δεν τις αναγνώρισε, μήτε ευχαρίστησε το Θεό πού του τις Έδωσε. Αυτός Έλαβε το Έλεος του Θεού όταν πλάστηκε κι έγινε άνθρωπος· Έλαβε το Έλεος του Θεού όταν αναπλάστηκε με το άγιο βάπτισμα κι Έγινε ορθόδοξος Χριστιανός· Έλαβε το Έλεος του Θεού όταν γλίτωσε από τόσους κινδύνους ψυχικούς και σωματικούς πού δοκίμασε στη ζωή του· Έλαβε το Έλεος του Θεού τόσες φορές πού αξιώθηκε νά κοινωνήσει τα άχραντα μυστή­ρια* Έλαβε το Έλεος του Θεού όσες φορές αμάρτησε στο Θεό και τον πίκρανε με τις αμαρτίες του και δεν εξολοθρεύτηκε, μήτε τιμωρήθηκε παιδαγωγικά όπως του Έπρεπε* Έλαβε το Έλεος του Θεού όταν με διάφορους τρόπους ευεργετήθηκε από το Θεό και δεν το αναγνώρισε, άλλά όλα τα λησμόνησε και δε φρόντισε καθόλου για τη σωτηρία του. Αυτός λοιπόν ο Χριστιανός πώς νά λάβει το Έλεος του Θεού χωρίς νά το αισθάνεται και χωρίς νά γνω­ρίζει πώς δέχεται τέτοια χάρη από το Θεό, καθώς είπαμε, μήτε νά ξέρει τι λέει, άλλά νά φωνάζει μόνο το «Κύριε ελέησον» χωρίς κανένα στόχο και σκοπό, εκτός από μόνη τη συνήθεια; (ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τ.5)

Δείτε περισσότερα... από

Δείτε περισσότερα... από Άρθρα - Κείμενα

Web developement & design: QV-WEB